SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

45.

Na temelju članka 72., 73. i 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine«, broj 68/18) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2019. godinu i to:

A.Opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture,

B.Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje javno - prometnih površina,

-odvoz otpada s javnih površina,

-sanacija divljih deponija,

-čišćenje mora - plaža,

-dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

-potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-održavanje javnih površina,

-održavanje ulica u naseljima,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-održavanje zelenih površina

-održavanje dječjih igrališta,

-održavanje javne fontane,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje plaža - pomorskog dobra,

-postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka
Grada i sl.

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

-održavanje komunalnih prioriteta po MO,

-održavanje gradskih zidina i trgova, te

-nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-održavanje makadamskih puteva,

-čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-održavanje objekata javne rasvjete,

-utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

-prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja sa košnjom trave

-popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

-održavanje staza

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

-usluga vršenja nadzora,

-usluga izrade posebnih uvjeta za prekop javne površine,

-usluga izrade troškovnika i tehničkih skica,

-usluga geodetskog snimanja, identifikacije zemljišta te revizija geodetskih elaborata

VII.ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA »JOSIP PEPI URAVIĆ«

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i Gnojiva

VIII.ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

-održavanje i čišćenje sportske dvorane

-razgraničenja troškova utroška struje, vode i grijanja s osnovnom školom

-radovi za poboljšanje umjentne stijene za penjanje

-godišnji pregled sigurnosti stijene za penjanje

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA

-otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića

-otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade . . . . .7.300.000,00 kn

2. Prihod od spomeničke rente. . . . . . . . . 120.000,00 kn

3.Prihod od naknade za održavanje
groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

4. Prihod od koncesijskih odobrenja.. . .1.127.000,00 kn

5. Pomoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

6. Opći prihodi - ostali prihodi.. . . . . . . . . . 22.000,00 kn

UKUPNO:     8.769.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA         1.530.000,00 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina
(trgova, pješačkih zona, javnih prometnih
površina i stubišta - 26.691 m2),

-povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju
i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece
prema potrebi) - 125.000 m2

-strojno pranje Šetališta sv. Bernardina,
Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera
(u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale
mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije
uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom
sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih
sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka
nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi.

2. Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 3119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

3. Sanacija divljih odlagališta
- poz. 3205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i
higijeničarsko veterinarska zaštita - poz. 3118
i poz. 3118.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće
i jesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.815,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.435,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike
i čempresi) prema procjeni struke . . . . . 39.750,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske
zaštite prema zahtjevu komunalnog redara
- poz. 3118.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.860.000,00 kn

1.Održavanje javnih površina - poz. 3107 600.000,00 kn

-održavanje spomenika palim borcima II svj.
rata, spomen obilježja, te spomenika poginulih
branitelja Domovinskog rata . . . . . . . . . . 71.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na
igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica (mjesečno
čišćenje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-održavanje zaštitnih metalnih ograda
(bravarske usluge na raznim popravcima),

-izrada i montaža zaštitne pješačke ograde na
dijelu Šetališta

Dražica ispod bistroa »Punta de galetto«,
dužine 48,90 m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.600,00 kn

-izrada i montaža zaštitne pješačke ograde na dijelu Šetališta

Dražica ispod Samostana Karmelićana,
dužine 49,60 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.400,00 kn

-izrada i montaža rukohvata na stepeništu koje
povezuje ul. Krčkih iseljenika i ul. Narodnog
preporoda, dužine 38,22m.... . . . . . . . . . . 35.700,00 kn

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji
drže stabilnost pokosa i dr.,

-uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku
(hortikulturno uređenje )

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.500,00 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod
Franjevačkog samostana - 600 m2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina,
ispod starog dječjeg vrtića - 900 m2,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima
u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama ( stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul.),

b. Naselje Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.500,00 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko
crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2 i okućnicu
etnografskog muzeja u naselju Kornić

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu,
2 x godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade
pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

c. naselje Vrh, Salatić i Kosić .. . . . . . . . . . . . 37.500,00 kn

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve - 13.400 m,

d. naselje Brzac - Milohnići. . . . . . . . . . . . . . . 37.800,00 kn

-uređenje i čišćenje lokve »Stari« (na mjesnom
putu Milohnić - Brzac ),

-košnja trave uz prometnice i puteve

-postava novih košarica za smeće

-uređenje prostora za smještaj novih poluukopanih posuda za otpad (kod franjevačkog samostana,
na javnom parkiralištu Portapisana, ispod
parkirališta Upravne zgrade Grada ).. . . 50.000,00 kn

-nabava i postava ploča s imenima naselja,
ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog
vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje svjetlećih panoa- 6 kom,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu
Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih
ispostava, turističke i gospodarske inspekcije,

-uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima
MO prema godišnjem programu MO,

-održavanje kamenog partera u gradu
Krku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-popravak suhozida uz prometnicu od
raskrižja Dunat do naselja Kornić... . . . . . 5.000,00 kn

-demontaža i uklanjanje dotrajalih dječjih
sprava te dobava i postava novih dječjih
sprava na plaži Dunat. . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-izrada i postava »australske rešetke« na
području MO Poljica. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-popravak i uređenje javnih cisternih u
naseljima Bajčić i Nenadić. . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-uređenje dva kamena križa u naseljima
Bajčić i Nenadić, s uređenjem okoliša .. . 8.000,00 kn

-uređenje i održavanje šetnice uz more
od uvale Čavlena do naselja Glavotok. . 18.000,00 kn

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica

-dobava i razastiranje jalovine kao sanacija
neuređenog zemljišta - 50 m3

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih
mjeseci i dr.),

-sanacija i uređenje upojnih jama-građevina
oborinskih voda i kanala za prihvat oborinskih voda na području polja Kimpi

2. Održavanje zelenih površina
- poz. 3209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega:
prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija
5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov
4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih
zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i
navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3. Održavanje plaža - poz. 3111 . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

-izgradnja- uređenje sunčališta - plaže
»Plav« i plaže »Redagara«335.250,00 kn

-nabava šljunčanog materijala ,7.000,00 kn

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-održavanje staza,

-održavanje sunčališta i ograda,

-održavanje elektroinstalacija,

-utrošak struje za privremene priključke na plažama,

-dohranjivanje plaže Dunat raznim kamenim
agregatima

-investicijsko održavanje plaže Manganel ispod
naselja Brzac4.000,00 kn

-čišćenje gradskih plaža

-čišćenje prirodnih plaža izvan naselja
Krk153.750,00 kn

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić,
Vrh - poz. 3108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)
po MO:

MO Skrbčići - Pinezići 100.000,00 kn

-izrada vanjske fasade Društvenog doma Pinezići,

-uređenje vanjske terase ispred Društvenog
doma Pinezići,

MO Kornić 200.000,00 kn

-uređenje prostorija kata i unutarnjeg stepeništa u zgradi Društvenog doma Kornić,

MO Vrh 50.000,00 kn

-uređenje prostora podruma u Društvenom domu Vrh.

5.Održavanje gradskih zidina i trgova
- dio poz. 3112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

-provedba konzervatorskih, sanacijskih i
rekonstrukcijskih radova na posljednjoj četvrtini
istočnog gradskog bedema u Krku
(između trapezoidne kule iznad Pisanskih
vrata i bivšeg dječjeg vrtića),170.000,00 kn

-čišćenje korova sa gradskih zidina i sa
terena uz gradske zidine10.000,00 kn

6. Održavanje luka - poz. 3106 . . . . . . . . . . . .100.000,00 kn

-sanacija oštećenja,

-uređenje.

7. Sitni inventar u komunalnom Odsjeku
- poz. 3102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
- poz. 3104

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

1. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina - poz. 3104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate
na cestama kao što su: asfaltiranje - 400,00 m2,
krpanje udarnih rupa - 380,00 m2 + 70,00 m2,
ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje
popravke na cestama), . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-asfaltiranje nerazvrstane ceste (spojni put
koji povezuje dionice S. Radića) s izgradnjom
upojnog bunara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.000,00 kn

-frezanje uzbrdice postojećeg asfaltnog zastora
u dijelu Puntarske ulice u Krku ili alternativno
prekrivanje postojećeg asfalta novim slojem
mikro asfalta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,65.000,00 kn

a. obnova pune crte - 3.500 m,

b. obnova isprekidane crte - 3.000 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.250 m2,

d. obnova parkinga - 50 kom,

e. obnova otoka - 200 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 250 m2,

g. obnova STOP slova - 350 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih s
trelica - 20 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 11 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza - 30,00 m2,

k. obnova bus stanice - 5 kom,

l. obnova oznake za invalide - 6 kom,

m. obnova trokuta - 2 kom,

n. obnova križa - 20 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne
signalizacije - prometni znakovi. . . . . . . . 40.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta- poljskih
puteva i šumskih cesta (rekonstruiranih iz
programa IPARD-a).. . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-uređenje makadomskog puta na predjelu
»Butežine« od »Lizera« prema polju Kimpi
- II faza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,00 kn

-proširenje i uređenje makadamskog puta
»lokva Pakulova« na području MO Kornić,
dužine 150 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta »Stari Klanci«
na području MO Kornić. . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-izrada rampe za invalidne osobe za prilaz
Društvenom domu i Osnovnoj školi u
naselju Vrh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-strojno krčenje, popravak i uređenje
makadamskog puta od naselja Brusići (Patače)
do ''Vele ravnice'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.000,00 kn

-krčenje raslinja uz cestu između naselja
Nenadići i naselja Brusići. . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-probijanje puta od crkvice sv. Krševana
do uvale Blatno u dužini cca 500 m u naselju
Milohnići.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-uređenje poljskog puta za predio
''Vančalu'' u dužini 500 m. . . . . . . . . . . . . .45.000,00 kn

-probijanje, proširenje i uređenje makadamskog
puta u naselju Milohnići, na dionoci »Krčina
- Gromatine« u duž. 1000 m, šir. 2,50-3,00 m - II faza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-dobava i prijevoz jalovine za održavanje i
popravak mjesnih makadamskih cesta i
puteva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

MO Kornić - 200 m3

MO Vrh - 150 m3

MO Poljica - 300 m3

MO Skrbčići -Pinezići - 50 m3

MO Milohnići - 300 m3

-nabava i postava prometnih ogledala i
ostale opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-izgradnja cestovne rešetke s upojnim kanalom
u dijelu Crikveničke ulice u Krku, iznad kbr. 6,
radi prikupljanja oborinskih voda. . . . . . 25.000,00 kn

-održavanje podizno spusnih stupića
(pilomata). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-zimska služba,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000,00 kn

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,

-održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim
nogostupima

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije
uz rubove

Prometnica

-sanacija stjenskih pokosa - betoniranje istih

-održavanje upojnih bunara

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki.

2. Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-održavanje i čišćenje slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora, upojnih bunara te revizijskih

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.065.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete (ukupno)
- poz. 3109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 100 kom, predspojne sprave - 60 kom, grla - 30 kom, startera - 10 kom i stalaka - 20 kom, osigurača 120 kom i zamjena uništenih LED svjetiljki - 10 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije ( upotpunjavanje tehničkih podataka), farbanje stupova JR, kontrola brojila (šifri) na rasvijetnim tijelima, usluga nadzora i drugo.

2. Električna energija - poz. 3101 . . . . . . . . . .550.000,00 kn

-utrošak el. energije.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 3110. . . . . . . . . 65.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4. Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- poz. 3120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-usluga vršenja nadzora

-usluga izrade troškovnika i tehničkih skica

-usluga izrade posebnih uvjeta za prekop javne površine

-krčenje lokalnih cesta i puteva na području MO Poljica i MO Skrbčić - Pinezić (Ugovor o djelu)

-usluga geodetskog snimanja, identifikacije zemljišta te revizija geodetskih elaborata

VII. ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA
»JOSIP PEPI URAVIĆ« - poz. 3207. . . . . . 150.000,00 kn

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII. ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE
SPORTSKE DVORANE poz. 3207.1. . . . . 200.000,00 kn

-održavanje i čišćenje sportske dvorane 130.345,00 kn

-razgraničenja troškova utroška struje, vode
i grijanja s osnovnom školom42.075,00 kn

-radovi za poboljšanje umjentne stijene
za penjanje12.455,00 kn

-godišnji pregled sigurnosti stijene za
penjanje15.125,00 kn

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I
PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA. . . . . . . . 1.614.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju dječjeg
vrtića - poz. 1255.5. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju školske sportske
dvorane-poz.1231.9314.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.769.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa Gradonačelniku do 31. ožujka 2019. godine.

Gradonačelnik Grada Krka dužan je Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračunu Grada Krka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 363-01/18-01/17

URBROJ: 2142/01-01-18-3

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik
Josip Brusić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr