SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
236. Ispravak Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
235. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«
234. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka
233. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini
232. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
231. Odluka o IV. Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju
230. Odluka o IV. Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni Centar Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016.
229. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
228. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
227. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
226. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
225. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj
224. Odluka o Izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
223. Odluka o pristupanju Udruzi »Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa«
222. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije savezu Alpe - Jadran
221. Odluka o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projetka Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
89. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
88. Odluka o pristupanju Grada Krka Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
87. Odluku o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu na k.č. br. 2286/1 k.o. Krk - grad (z.č. 850/1 k.o. Krk), upisane u z.k.ul. 7621 k.o. Krk
86. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
85. Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
84. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
83. Program raspodjele boravišne pristojbe za 2018. godinu
82. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
81. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
80. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
79. Proračun Grada Krka za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
78. Odluka o Izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu
77. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
76. Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2017. godinu
75. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
74. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
73. Odlukuao III. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
72. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
68. Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu
67. Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2018. godinu
66. Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu
65. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
64. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
63. Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
62. Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
61. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
103. Ispravak Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
102. Aneks broj IV Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
101. Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija
100. Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici »Viktor Car Emin« Opatija
45. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
44. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu
42. Plan razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
41. Proračun Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
64. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
63. Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
62. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
61. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
60. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
59. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
58. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
82. Odluka o imenovanju Uprave - direktora Društva Pesja Nautika d.o.o. Omi
64. Odluka o općinskim porezima Općine Vrbnik
63. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skbri za 2018. godinu u Općini Vrbnik
62. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2018. godini
61. Program javnih potreba u kulturi
60. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
59. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
58. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
57. Projekcija Proračuna za 2018. do 2020. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr