SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

86.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2239/3 k.o. Krk - grad (z.č. 1969/4 k.o. Krk) površine 46 m2, koja parcela je nastala od k.č. 2239/1 k.o. Krk - grad (z.č. 1969/1 k.o. Krk) upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7558 kao put, javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Rijeci, Stalnoj službi u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o cestama, provede ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši brisanje upisa: javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka, te da se izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist Grada Krka (OIB: 12405095116) sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 944-05/17-01/42

Ur. broj: 2142/01-01-17-5

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr