SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
26. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva
25. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2012. godinu
24. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2012. godinu
23. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2012. godinu
22. Odluka o razrješenju i imeovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Kastva
21. Odluka Ur. broj: 2170-05/01-1-12-3
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
23. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka
22. Odluka o komunalnom redu
21. Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
20. Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku
19. Odluka o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku
18. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013.-2014. godinu
17. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012.-2014. godine
16. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
15. Odluka o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
14. Odluka o raspodjeli viška prihoda 2011. godine
13. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
35. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu
34. Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara
33. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje POS-a
32. Odluka Urbroj: 2213/01-01-12-2
31. Odluka o imenovanju Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Malog Lošinja
30. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
29. Izmjena i dopuna Plana raspodjele kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu
28. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
27. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu
24. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 15 - Mundanije (NA 414) i o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 16 - Mundanije (NA 422)
43. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za parkiranje
14. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Skijalište Bijela kosa 1, centar za zimske sportove UPU 8
38. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
37. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
36. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
35. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
34. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Fužine
33. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Fužine
13. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2011. godinu
12. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Klana
29. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
28. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu
27. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2012. s Projekcijom 2013.-2014. godine
26. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr