SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KRK

21.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (u nastavku: Ciljane izmjene i dopune UPU naselja Krk).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 2.

Za područje naselja Krk na snazi je Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/ 00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11).

Ciljane izmjene i dopune UPU naselja Krk izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/ 12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 3.

Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/08 i 9/12) pokrenuta je izrada novog urbanističkog plana uređenja za naselje Krk. Međutim, obzirom na činjenicu da je do donošenja navedenog plana još potrebno održati javnu raspravu, izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana, utvrditi konačan prijedlog plana i prikupiti sva potrebna mišljenja i suglasnosti, ovim Ciljanim izmjenama i dopunama UPU naselja Krk izmijenit će se važeći Urbanistički plan uređenja u kraćem vremenskom razdoblju, čime će se omogućiti i brža realizacija rekonstrukcije upravnih građevina i građevina za smještaj radnika.

Izradi ovih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk pristupiti će se isključivo zbog utvrđivanja uvjeta rekonstrukcije upravnih zgrada i zgrada za smještaj radnika, za neposrednu provedbu, na formiranoj građevnoj čestici u vlasništvu GP Krka d.d. za koju su ishođeni akti o građenju.

Izmjene se odnose isključivo na tekstualni dio UPU-a, a osnovni uvjeti za rekonstrukciju su određeni Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 07/07, 11/09 i 28/11) u članku 56.g, stavku 6. točke 2A. Ostali dijelovi UPU naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11) se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 4.

Ciljane Izmjene i dopune UPU naselja Krk odnose se isključivo na određivanje uvjeta za neposrednu provedbu za rekonstrukciju upravnih građevina i građevina za smještaj radnika na formiranoj građevnoj čestici u vlasništvu GP Krk d.d.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 5.

Naselje Krk najveće je naselje na otoku, s tendencijom rasta stanovništva.

Na sjevernom dijelu obuhvata UPU naselja Krk nalazi se poslovna zona unutar naselja, koja je samo djelomično izgrađena, a formirana građevna čestica za koju se izrađuju ove izmjene i dopune je smještena unutar predmetne zone. Za predmetnu česticu potrebno je odrediti uvjete za rekonstrukciju građevina u okviru neposredne provedbe UPU naselja Krk.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna UPU naselja Krk je isključivo utvrđivanje uvjeta za neposrednu provedbu za rekonstrukciju upravnih građevina i građevina za smještaj radnika u poslovnoj zoni unutar naselja, zbog unapređenja poslovanja GP Krk d.d. i ostvarivanja većeg standarda za smještaj radnika.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Zbog činjenice da je ovim Ciljanim izmjenama i dopunama UPU naselja Krk predviđena samo izmjena tekstualnog dijela plana za predmetnu građevnu česticu, nije

predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk koristit će se postojeće podloge Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja:

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14,

- HEP ODS d.o.o., Pogon Krk, Braće Juras 11,

- HEP Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka,

- HAKOM, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko- istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3,

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5,

- Sanitarna inspekcija Krk, Trg bana J. Jelačića 2

- MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Krku svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 11.

Za izradu Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk u roku 15 dana od proteka roka za zaprimanje zahtjeva,

- izrada Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk za potrebe javne rasprave u roku 7 dana od utvrđivanja istog,

- javni uvid u Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk - u trajanju 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od najviše 5 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk - u roku od najviše 5 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- izrada završnog elaborata Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk - 5 dana od objave u Službenim novinama PGŽ.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 12.

Za vrijeme izrade Ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata na području obuhvata Plana, osim u slučajevima predviđenima Zakonom.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka, nego iz drugih izvora (troškove izrade snosit će GP Krk d.d.).

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-02/4

Ur. broj: 2142/01-12-15

Krk, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr