SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 28. sjednici od 22. svibnja 2012. godine, donosi

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA MALOG LOŠINJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izmjenu i dopunu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11 i 90/11), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08 i 13/12) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana je Gradonačelnik Grada Malog Lošinja koji je ujedno i odgovorna osoba.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 4.

Razlozi izmjene i dopune Plana su:

-proširiti građevinsko područje na predjelu Dražica u blizini čestice k.č. 7882/1 k.o. Mali Lošinj

-proširiti granicu građevinskog područja ugostiteljsko- turističke namjene Čikat

-proširiti zonu privezišta na sjeverozapadnoj strani uvale Čikat

-predvidjeti novi prostor luke otvorene za promet lokalnog značaja na sjeveroistočnoj strani uvale Artatore

-proširenje građevinskog područja aerodroma »Lošinj« radi mogućnosti proširenja sletne staze

-planiranje fotonaponskog polja u blizini aerodroma »Lošinj«, na Unijama i u blizini Ustrina

-planiranje suhe marine radi zbrinjavanja brodica u blizini aerodroma »Lošinj«

-izmijeniti granice luke nautičkog turizma i luke posebne namjene ispred brodogradilišta Mali Lošinj

-povećati kapacitet kreveta ugostiteljsko-turističke zone T11-1 predjelu Sunčane uvale

-proširenje građevinskog područja zone gospodarske namjene K111 Kovčanje

-ukidanje planiranog mosta na predjelu Kovčanje

-ukidanje dijela novoplanirane ceste u Velom Lošinju koja prolazi kroz Park šumu Podjavori

-prenamjena građevinskog područja rekreacijske namjene R110 na Susku u građevinsko područje naselja

-proširenje granica građevinskog područja naselja Unije

Ova Odluka se donosi iz razloga ciljane izmjene i dopune Plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Plan obuhvaća područje Grada Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Prostor Grada Malog Lošinja se u proteklom razdoblju razvijao sukladno PPUG-u Malog Lošinja, usvojenom 2008. godine. U travnju 2012. god. donesena je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna PPUG-a Mali Lošinj.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Cilj izmjene i dopune Plana je omogućiti brži gospodarski i ekonomski razvoj Grada Malog Lošinja.

POPIS STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 10.

Za izradu Izmjene i dopune Plana koristit će se digitalna topografska podloga u mj: 1:25.000 i digitalna katastarska podloga u mj: 1:5.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

.Hrvatske ceste, Zagreb

.Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

.Županijska lučka uprava Mali Lošinj

.Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

.Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

.Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb

Primjenom odredbi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) navedena tijela pozivaju se da u roku od 20 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

.Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

.Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana.

.Javna rasprava: 15 dana,

.Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

.Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

.Utvrđivanje nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

.Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije: 30 dana,

.Pribavljanje suglasnosti nadležnog Ministarstva: 45 dana,

.Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Izrada Plana financira se iz gradskog proračuna Grada Malog Lošinja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-12-5

Mali Lošinj, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=10005&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr