SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
142. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije
50. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
49. Odluka Urbroj: 2170-05/01-1-11-9
48. Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva
47. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
46. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
45. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu
44. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2011. i Projekcija za 2012.-2013. godinu
40. Obavijest o početku javnog uvida o Prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kraljevicu
49. Etički kodeks Gradske uprave Grada Krka
48. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
47. Odluka o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje
46. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zone 26« u gradu Krku
57. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2012. godini
56. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini u Općini Čavle
55. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
54. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2012. godinu
53. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2012. godinu
52. Program javnih potreba u športu Općine Čavle za 2012. godinu
51. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2012. godinu
50. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu
49. Proračun za 2012. godinu
55. Pravilnik o izmjeni i dopuni PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
14. Odluka o osnovici za izračun plaća
39. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Matulji za k.o. Brgud
38. Zaključak Urbroj: 2156-04/11-13
37. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji
17. Odluka o naknadi za razvoj
35. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
34. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
33. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2012. godinu
31. Proračun Općine Ravna Gora za 2012. i Projekcija za 2013. i 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr