SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«

broj 17/11), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 20.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina 200.000,00

3. održavanje javnih površina 200.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 505.000,00

5. održavanje groblja 85.000,00

6. javna rasvjeta 290.000,00


ukupno kuna 1.300.000,00.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

1. čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 10.000,00

2. popravak (obnova) slivnika, taložnica, rubnjaka

i kolektora oborinske odvodnje I. G. K. 181 - 191 10.000,00


ukupno kuna 20.000,00.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:

1. čišćenje otpada s javnih površina 4.000,00

2. redovno čišćenje javnih površina 15.000,00

3. čišćenje nanosa pijeska od vodenih bujica 4.000,00

4. čišćenje kolnika cesta i nogostupa ručno 20.000,00

5. čišćenje kolnika cesta riderom s četkom i odvoz
traktorom 12.000,00

6. čišćenje snijega i leda s javnih površina 10.000,00

7. odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina 135.000,00


ukupno kuna 200.000,00.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- održavanje čistoće javnih površina (javnih prometnih površina - nerazvrstanih cesta i dijelova javnih cesta koja prolaze kroz naselja, javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, parkova, dječjih i ostalih igrališta, autobusnih stajališta, otvorenih kanala i sl.) vrši se prema ukazanoj potrebi, na području cijele Općine (dnevno, tjedno i mjesečno) u ukupnom vremenu do 600 radnih sati radnika i 80 radnih sati vozila za odvoz smeća te 80 radnih sati ostalih vozila i radnih strojeva za čišćenja, utovar i odvoz otpadnog materijala;

- čišćenje kolnika cesta auto-čistilicom vrši se jedan puta godišnje u rano proljeće (nakon otapanja snijega) uz planirani utrošak 60 radnih sati stroja;

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Sović laz. Obavljanja poslova odvoza otpada povjereno je fizičkoj osobi na temelju javnog natječaja.

3. Održavanje javnih površina

Članak 5.

Održavanje javnih površina obuhvaća:

1. održavanje javnih zelenih površina 60.000,00

2. održavanje pješačkih staza i putova 5.000,00

3. održavanje parkova 20.000,00

4.održavanje dječjih, nogometnih i ostalih
igrališta 25.000,00

5.održavanje javnih prometnih površina i dijelova
javnih cesta koje prolaze kroz naselje 15.000,00

6. održavanje spomen obilježja 5.000,00

7. održavanje nasada visokog raslinja 35.000,00

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala 5.000,00

9. održavanje ostalih javnih površina 10.000,00

10.održavanje javnih površina uz državnu cestu
u Kupjaku 20.000,00


ukupno kuna 200.000,00.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

1. održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi te održavanje i nabava inventara na javnim zelenim površinama;

2. održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska i sl.;

3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje inventara - sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena nogometnog igrališta u Ravnoj Gori i sl.;

5. održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa;

6. održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

7. održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju, ulice Matanovci i I. G. Kovačića) te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;

9. održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, planirani utrošak 125 radnih sati;

10. održavanje javnih površina uz državnu cestu u Kupjaku: košenje trave uz državnu cestu pojas 2 m, čišćenje bankine i rigola ceste (ručno i raider), orezivanje visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 6.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Ravna Gora upravlja s 20,55 km nerazvrstanih cesta, od čega su:

14,76 km (ili 72%) s asfalt-betonskim kolnikom i

5,79 km (ili 28%) s neasfaltiranim kolnikom.

Članak 7.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 20.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 80.000,00

3. zamjena rubnjaka 15.000,00

4. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova 5.000,00

5. horizontalna signalizacija 15.000,00

6. betonski i AB radovi 40.000,00

7. sanacija ceste Pod Rub 20.000,00

8. ostali radovi 55.000,00

9. održavanje šumskih prometnica šumoposjednika 5.000,00

10. zimska služba - čišćenje snijega240.000,00

11. zimska služba - posipalo za ceste 10.000,00


ukupno kuna 505.000,00.

5. Održavanje groblja

Članak 8.

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u Ravnoj Gori i Kupjaku i to:

1. proljetno čišćenje groblja i okoliša groblja 8.000,00

2. košenje trave sa čišćenjem i odvozom
(4x godišnje) 32.000,00

3. šišanje čempresove živice 5.000,00

4. prskanje staza sredstvom za uništavanje korova 1.000,00

5. orezivanje i uređenje niskog raslinja 1.000,00

6. orezivanje stabala visokog raslinja 2.500,00

7. dobava i sadnja čempresove živice 5.000,00

8. obnova srednje staze groblja Ravna Gora s
postavom bet. tlakavaca 15.000,00

9. paziteljski poslovi 7.000,00

10. ručno-strojno čišćenje snijega na stazama
i ulazima 5.000,00

11. ostali radovi na uređenju groblja 3.500,00


ukupno kuna 85.000,00.

6. Javna rasvjeta

Članak 9.

Javna rasvjeta obuhvaća:

1. utrošena električna energija javne rasvjete 220.000,00

2. održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 34.000,00

3. zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 7.000,00

4. blagdanska rasvjeta 29.000,00


ukupno kuna 290.000,00.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 300.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 5 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 i 150 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Ravne Gore, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 6. prosinca, a demontira 15. siječnja.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 10.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.100.000,00

2. grobna naknada 85.000,00

3. naknada šumoposjednika za održavanje
prometnica 5.000,00

4. najam poslovnog prostora 110.000,00


ukupno kuna 1.300.000,00.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinskog načelnika i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 10. ovog Programa.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/110

Ur.broj: 2112/7-01-11-2

Ravna Gora, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51314&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr