SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

33.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2012. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i vodoopskrbu.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, doprinosa za šume i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površina 5.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina 314.554,00

3. UPU poslovno-industrijske zone (K,I) - Šije 10.000,00


ukupno kuna 329.554,00.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz prihoda od doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. nogostup Kupjak 50.000,00


ukupno kuna 50.000,00.

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, prihoda od najma poslovnog prostora i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete 317.000,00


ukupno kuna 317.000,00.

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za koncesije, prihoda od prodaje grobnih okvira i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje mrtvačnice Ravna Gora 85.000,00

2. izrada centralnog križa na groblju Ravna Gora 15.000,00

3. staze na groblju Ravna Gora 20.000,00

4. potporni zid uz mrtvačnicu R. Gora 20.000,00


ukupno kuna 140.000,00.

Članak 6.

Građenje objekata za vodoopskrbu financirat će se iz prihoda od vodnog doprinosa, doprinosa za šume i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje obnove vodovodne mreže u zoni
izgradnje sustava javne odvodnje 100.000,00

2. sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
vodovoda Stara Sušica 20.000,00

3. sufinanciranje vodoopskrbnog sustava
Stara Sušica 100.000,00

4. cjevovod s hidrostanicom Cagar - Stari Laz 100.000,00


ukupno kuna 320.000,00.

Članak 7.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. vodni doprinos 15.000,00

2. komunalni doprinos 290.000,00

3. doprinos za šume 400.000,00

4. naknade od koncesija 20.000,00

5. prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00

6. iznajmljivanje poslovnog prostora 66.554,00

7. tekuće pomoći iz državnog proračuna 350.000,00


ukupno kuna 1.156.554,00

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/111

Ur. broj: 2112/7-01-11-2

Ravna Gora, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51314&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr