SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 46. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinski načelnik Općine Lokve donosi

ODLUKU
o osnovici za izračun plaća

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica za izračuna plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve.

Članak 2.

Osnovica za izračun plaća službenika i namještenika određuje se u iznosu od 4.342,51 kuna bruto.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za izračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravog odjela Općine Lokve Klasa: 120-02/08-02, Ur. broj: 2112-02/3-08-1 od 8. travnja 2008. god.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/11-01/11

Ur. broj: 2112-02/4-11-1

Lokve, 30. rujna 2011.

Općinski načelnik
Anton Mihelčić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51316&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr