SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
49. Etički kodeks Gradske uprave Grada Cresa
87. Zaključak o stajalištima i aktivnostima Grada Crikvenice u stečajnom postupku Jadran d.d. Crikvenica u stečaju
86. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Crikvenice
85. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
84. Program javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2012. godinu
83. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
82. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
81. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
80. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
79. Plan razvojnih programa za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
78. Proračun Grada Crikvenice za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
59. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice za 2011. godinu i Projekciji Proračuna za razdoblje od 2012. do 2013. godine
52. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića«
51. Odluka o zakupu zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih montažnih (privremenih) objekata
50. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Vrbovskog
49. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Vrbovskom
48. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2012. godinu
47. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2012. godinu
46. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2012. godinu
45. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2012. godinu
44. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
43. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu
41. Proračun Grada Vrbovskog za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
61. Etički kodeks Općinske uprave Općine Čavle
60. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu i Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu
59. Plan prijma u službu za 2012. godinu
45. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite
42. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lopar
41. Projekcija Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2012.-2014. godine
40. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
39. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu
37. Proračun za 2012. godinu
36. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
35. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
34. I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2011.-2013. godine
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2011. godinu
32. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2011. godinu
59. Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
46. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Skrad
45. Odluka Ur. br: 2112/04-11-01-02
44. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2012. godinu
43. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2012. godinu
42. Program javnih potreba Općine Skrad na području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2012. godinu
41. Odluka o sufinanciranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2012. godinu
40. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2012. godinu
39. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2012. godinu
38. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2012. godinu
37. Program utroška šumskog doprinosa za 2012. godinu
36. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
34. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu
33. Proračun za 2012. godinu
32. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2011. godinu
31. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad na području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu
30. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2011. godinu
29. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2011. godinu
28. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
27. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
26. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
25. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2011. godinu
24. Odluka o naknadi za razvoj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr