SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
42. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
41. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
40. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
39. Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka 31. 12. 2010.
38. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
37. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1)
58. Dopuna Plana prijma u službu za 2011. godinu
47. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2011. godinu
46. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2011. godinu
45. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
44. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
43. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Raba
42. Odluka o nastavku suradnje s Ustanovom Centar za brdsko-planinsku poljopirvredu u 2012. godini
41. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
40. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
39. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
38. Prve Izmjene i dopune Projekcije konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje 2011.-2013.
37. Prve Izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2011. godinu
36. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2011.-2013.
35. Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Raba
148. Odluka o dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje
147. Odluka o dopunama Odluke o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
31. Ispravak Odluke o socijalnoj skrbi
52. I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
51. Program rekonstrukcije nerazvrstane ceste Polje - Uvala Petrina u 2011. godini
50. II. Izmjene Godišnjeg Programa izgradnje vodovoda i kanalizacije na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
49. II. Izmjene Godišnjeg Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2011. godini
48. II. Izmjene Godišnjeg Programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2011. godini
47. II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2011. godini
46. I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
45. II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2011. godini
44. Druge Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
43. II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2011. godini
42. Druge Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
41. Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
40. Prve Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2011. godini
39. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2011. godini
38. Plan nabave za 2011. godinu
37. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu i Projekcija za 2012.-2013.
61. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Općinu Mošćenička Draga
60. Odluka o vrijednostima obračunske jedinice - boda (B) za obračun komunalne naknade
23. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
22. Odluka o raspisvanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Skrad za katastarske općine Divjake, Bukov Vrh i Brod na Kupi
8. Izmjena i dopuna općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr