SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županiije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 29. sjednici održanoj dana 17. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra

Članak 1.

Nekretnina označena kao k.č. br. 6943/18, put, površine 24 m2 upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. 4716, k.o. Kastav kao opće dobro.

Članak 2.

Predmetna nekretnina u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu koju sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu održava i financira Grad Kastav.

Slijedom naprijed navedenog, Gradsko vijeće Grada Kastva ukida status općeg dobra na nekretnini označenoj k.č. br. 6943/18, put, površine 24 m2 upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. 4716, k.o. Kastav.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretninu iz članka 1. ove Odluke, isključenu iz statusa općeg dobra, izvršiti brisanje općeg dobra i izvršiti upis prava vlasništva iste na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-15

Kastav, 17. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51215&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr