SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
197. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Brod na Kupi
196. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Pomorske škole Bakar
195. Odluka o izboru člana Odbora za sport i tehničku kulturu
194. Odluka o razrješenju člana Odbora za sport i tehničku kulturu
193. Odluka o izboru članova Županijskog savjeta mladih
192. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Krk
191. Odluka o osnivanje Javne ustanove »Priroda«
190. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija
189. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica
188. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
187. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
186. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka
185. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini
184. Zaključak - donosi se Plan zaštite od požara PGŽ
183. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
182. Odluka o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013.
181. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članice Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Županijske skupštine
180. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
66. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja proizvodne namjene I1-8 Kendar
67. Odluka o porezima Grada Kraljevice
66. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Kraljevice
65. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2014. godinu
64. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
63. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu
62. Proračun Grada Kraljevice za 2014. godinu i projekcija proračuna za 2015. i 2016. godinu
61. Odluka o riznici Grada Kraljevice
60. Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Kraljevice
59. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kraljevice za sport
58. Odluka o dodjeli Nagrade za stvaralački rad
57. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
56. Odluka o visini naknade za dobitnike javnih priznanja
55. Izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu
54. Izmjene Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2013. godinu
53. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
52. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2013. godinu
51. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013. godinu
50. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i promet
48. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2014.-2016. godine
47. Plan davanja koncesije za 2014. godinu
46. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
45. Odluka o vrijednostima boda »B« za izračun komunalne naknade
44. Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020.
105. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra - puta
104. Odluka Urbroj: 2213/01-01-13-4
103. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva
78. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog
77. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za obračun komunalne naknade
76. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
75. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu
74. Javna rasprava o Prijedlogu UPU luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva - UPU 31 i o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
76. Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
75. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
57. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
56. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (NA 41 NA 42 NA 43)
158. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke
157. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka«
68. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu
68. Javna rasprava o Prijedlogu IV. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
53. Urbanistički plan uređenja UPU - 6: K5 - poslovna zona »Klana - pilana«
52. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
51. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Klana
50. Odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Klana
49. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Breza
48. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
47. Odluka o naknadama općinskog načelnika, općinskog zamjenika, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana
46. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Klana
45. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«
44. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2013. godini
43. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana
42. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za socijalna i zdravstvena pitanja
41. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za grobljanska pitanja
40. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
39. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju
38. Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
37. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu
44. Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Općine Kostrena
57. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine
72. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2013. godinu
71. Odluka o imenovanju predsjednika i članova za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalnog vijeća
70. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće
69. III. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2013. godinu
68. Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Vinodolske općine
67. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
66. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vinodolska općina

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr