SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
91. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije projektu »Multimodalna platforma Jadran-Dunav - Crno more« (»ADB Multiplatform«)
90. Odluka o odricanju prava prvokupa nekretnina na području malih, nenastanjenih i povremeno nastanjenih otoka, Oruda i Palacol
89. Odluka o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste«
88. Odluka o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini
87. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije projektu »Multimodalna platforma Jadran - Dunav - Crno more (»ADB Multiplatform«)
86. Odluka o davanju suglasnosti Gradskom komunalnom trgovačkom društvu Murvica d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici
85. Odluka o davanju suglasnosti Liburnia Riviera Hoteli d.d. na davanje u potkoncesiju dijela luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Marina Admiral, Grad Opatija
84. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, grad Mali Lošinj
83. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, grad Mali Lošinj
82. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, grad Mali Lošinj
81. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica
80. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
79. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
78. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
22. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2010. godini
21. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
20. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine
29. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2010. godinu
28. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I-VI 2010.
27. I. Izmjene i dopune Odluke o socijalnim stipendijama
26. I. Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
25. Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša
24. Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika
23. Odluka o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
22. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
21. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
49. Odluka o kupnji nekretnine
48. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
41. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice za 2010. godinu
36. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
35. Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
45. Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
44. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba
43. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
42. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
41. Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove »Osnovna glazbena škola Rab«
40. Odluka o prestanku Ustanove »Osnovna glazbena škola Rab«
55. Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Baška i Općine Nuštar
54. Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor
53. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor
52. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
50. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
49. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
48. I. Izmjene i dopune Statuta Općine Baška
47. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
46. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
45. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
44. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
43. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
23. Pravilnik o radu
22. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu
14. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
20. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj
19. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18. Odluka o prestanku mandata vijećniku Općinskog vijeća i verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća
36. Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1)
47. Odluka o pristupanju Općine Vinodolske općine GKTD-u »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski
46. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine
45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće na području Vinodolske općine
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine
43. II. Izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2010. godinu
42. II. Izmjene i dopune Plana malih nabava bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna
5. Cjenik komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr