SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 7. sjednici održanoj 9. kolovoza 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu plaćanja komunalnih usluga
za područje Vinodolske općine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine.

- skupljanja, odvoza i odlaganja industrijskog komunalnog otpada-za gospodarstvo

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge (GKTD »Ivanj« d.o.o.) na način utvrđen ovom Odlukom, počevši od 1. siječnja 2010, a prema važećem cjeniku koji utvrđuje, na prijedlog Uprave, Skupština Društva.

Obračun odvoza otpada sastoji se iz dva dijela. Prvi dio čini iznos fiksne naknade za pokriće troškova održavanja sustava skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, utvrđuje se na osnovi zadužene veličine posude i plaća ga svaki obveznik iz članka 3. stavak 1. ove Odluke u mjesecu koji se obračunava, neovisno o pražnjenju posude i

sastavni je dio prihoda isporučitelja usluge. Drugi, varijabilni dio obračunava se na osnovu evidentiranog broja pražnjenja posude.

Članak 3.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom Vinodolske općine.

Obveznici iz st. 1 ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada sukladno čl. 2. st. 2. ove Odluke ako se njihova nekretnina nalazi na području Vinodolske općine gdje je organiziran odvoz komunalnog otpada.

Članak 4.

Na području Vinodolske općine isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada, a sukladno Odluci o održavanju čistoće na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/96) i Zaključka načelnika Vinodolske općine.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obaviještava obveznike plaćanja komunalnih usluga.

Članak 5.

Obveznik plaćanja komunalne usluge je dužan pismeno izvjestiti odgovarajuću službu naručitelja i isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovog čl., njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Obveznik plaćanja može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Rok za podmirenje računa je osam (8) dana od dana ispostave računa.

Ukoliko obveznik plaćanja ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

II. OBRAČUN KOMUNALNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

Obračun usluge sakupljanja i odvoza industrijskog komunalnog otpada-za gospodarske subjekte

Članak 7.

Obveznici plaćanja vlasnici su posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj gospodarski objekt do slijedećeg pražnjenja.

Obveznici plaćanja dužni su koristiti plastične posude po standardima DIN 30740, odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja posude.

Obveznici plaćanja koji već imaju posude odgovarajuće veličine i standarda moći će iste koristiti uz uvjet da omoguće GKTD »Ivanj« ugradnju elementa koji omogućava registriranje pražnjenja posude.

Obveznici plaćanja dužni su koristiti posude sukladno standardima stavka 2. ovog članka.

Posuda koje se koriste za skupljanja i odvoza komunalnog otpada su u veličinama od: 60, 80, 120, 180, 240, 500 i 1100 litara, dok se posude za obračun koriste posude u veličinama od 30, 60, 80, 120, 180, 240, 500 i 1100 litara. Pridruživanje izračunatih veličina posude odgovarajućim posudama vrši se prema sljedećoj tabeli:

GOSPODARSTVO

 

m2

L

0 - 50

30

51 - 80

60

81 - 150

120

151 - 300

240

301 - 600

500

600 +

1100

Članak 8.

Obveznicima plaćanja u poslovnim objektima veličina posude se određuje kombinacijom kriterija: izmjerenog poslovnog prostora m2 i pripadajućeg koeficijenta za pojedinu djelatnost.

Jednadžba za izračun veličine zadužene posude za otpad - gospodarstvo: 0,5 [litara ] x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara [posude]. Koeficijent opterećenja zavisi o djelatnosti gospodarskog subjekta i određuje se prema sljedećoj tabeli:

Koeficijent - gospodarski objekt

Opterećenja

6ugostiteljski objekti (restorani,kafići, bistroi, pizzerije, krčme, konobe i slično), slastičarne, trgovine prehrambenim proizvodima, trgovine mješovitom robom, mesnice, ribarnice, trgovine voćem i povrćem, samoposluge, diskonti, robne kuće, trgovački centri

5ostale trgovine, pekare i ljekarne

4hoteli, pansioni, klimatska lječilišta, turistička naselja i odmarališta

3banke, ostali proizvodni i uslužni obrti i poduzeća, kladionice, pokretni štandovi, uredi, industrijski pogoni, skladišta

2domovi zdravlja, ambulante, agencije

1škole, muzeji, galerije, crveni križ, humanitarne organizacije, samostani, ustanove kulture, dječji i đački domovi, domovi umirovljenika, vrtići.

Ukoliko se na istoj adresi nalaze dva ili više gospodarskih subjekata može se zatražiti korištenje zajedničke posude. Veličina zajedničke posude određuje se zbrojem zaduženih pojedinačnih posuda svakog gospodarskog subjekta, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude podnose svi gospodarski subjekti ili ovlašteni predstavnik u pismenoj formi.

Obračun usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 9.

Koeficijent opterećenja za objekte koji su u obrtnom registru nadležnog ureda državne uprave u županiji, registrirani kao sezonski obrti, za period godine kada posluju kao kriteriji obračuna uzima se koeficijent koji im pripada sukladno vrsti poslovanja koje obrt obavlja, a za period godine kada obrt ne posluje, uzima se koeficijent 1.

Za djelatnosti za koje je koeficijent opterećenja manji od 1, primjenjuje se pripadajući koeficijent tijekom cijele godine prema kategoriji djelatnosti kako je to i određeno u tablici u članku 9. ove Odluke.

Članak 10.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši potrošačima priključenim na javni kanalizacijski sustav prema količini isporučene vode m3 od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski i važećim cijenama. Za stambene zgrade koje nemaju odvojene priključke vode za svaki pojedini stan (kolektivno stanovanje) obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema m2 površine pojedinog stana, a iskazuje se na računu - jednom mjesečno.

Članak 11.

Vlasnik objekta koji ima tehničku mogućnost priključenja na javni kanalizacijski sustav, a ne izvede priključak

- u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava objekata komunalne infrastrukture;

- u roku od 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima ili ulicama gdje je sustav izgrađen, dužan je plaćati troškove kanalizacije kao da je priključen na sustav odvodnje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 13.

Sastavni dio ove Odluke čini tabelarni pregled starih i novih cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada za gospodarstvo na području Vinodolske općine.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2107-03/10-01-8

Bribir, 9. kolovoza 2010.

Predsjednica
Vijeća Vinodolske općine
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=91253&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr