SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 3. st.1. toč.4. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 4-6 Zakona o otpadu (Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), Plana gospodarenja otpadom za Vinodolsku općinu za razdoblje od 2008.-2016. godine, te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 7. sjednici održanoj 9. kolovoza 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće
na području Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o održavanju čistoće na području Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 24/96) pojedine odredbe se mijenjaju i dopunjuju kako slijedi.

Članak 2.

U članku 2. riječi »Općina Vinodolska« zamjenjuje se riječima »Vinodolska općina«.

Članak 3.

U članku 3. riječi »Poglavarstva Općine Vinodolske « zamjenjuju se riječima »Načelnik Vinodolske općine«.

Članak 4.

U članku 4. riječi »Poglavarstva Općine Vinodolske « zamjenjuju se riječima »Načelnik Vinodolske općine«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Upravne, ustrojstvene, nadzorne i druge poslove iz područja održavanja čistoće na području Vinodolske općine temeljem Odluke o ustrojstvu općinske uprave obavljat će Jedinstveni upravni odjel-Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom«.

Članak 6.

U članku 6. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Otpad je tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o otpadu, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Na temelju kategorija otpada utvrđuje se lista otpada-katalog, u kojem se vrste otpada svrstavaju u grupe prema svojstvima i mjestu nastanka.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatvosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Glomaznim otpadom smatra se otpad koji se po svom volumenu i sastavu ne može poistovjetiti sa komunalnim otpadom (stare školjke automobila, odbačena bijela tehnika, otpadni građevinski materijal, kamenje i sl.) a ne može se odlagati u kontejnere za kućni otpad, i ne predstavlja otpad iz djelatnosti.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Članak 8.

U članku 8. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 9.

U članku 9. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 10.

U članku 10. riječi »Poglavarstva Općine« zamjenjuju se riječima »Načelnika Općine«.

Članak 11.

U članku 11. riječ »Poglavarstvo « zamjenjuju se riječju »Načelnik«.

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Cijenu naknade za izvršene usluge organiziranog odvoza komunalnog, glomaznog i industrijskog otpada utvrđuje zaključkom načelnik Vinodolske općine, na prijedlog Odsjeka za komunalne poslove i gospodarenje prostorom, s time da se cjenik usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarstvo utvrđuje posebnom Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine.«

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Visinu naknade za pružene usluge temeljem prikupljenih podataka iz članka 16. (osim za gospodarstvo) utvrđuje zaključkom načelnik Općine.

Osnovica za obračun naknade za odvoz komunalnog otpada za građanstvo računa se za svakog člana obiteljskog domaćinstva, odnosno svakog žitelja Općine (per capito).

Naplata usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada za Vinodolsku općinu vrši GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski.

Obvezi plaćanja naknade za odvoz kućnog otpada podliježu i vlasnici kuća za odmor«.

Članak 14.

U članku 18. riječi »davatelja usluge« zamjenjuje se riječima »pružatelja usluge«.

Članak 15.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»U Vinodolskoj općini, do eventualnog utvrđenja lokacije i uređenja svoje deponije, odlaganje komunalnog i glomaznog otpada vrši se, za sve tri jedinice lokalne samouprave, na izgrađenoj deponiji i to »Duplja« locirana na području Grada Novi Vinodolski, dok se sanacija divljih odlagališta vrši po posebnim programima, isto kao i uspostava sabirnih stanica i reciklažnog dvorišta, sve sukladno Zakonu o otpadu i drugim propisima.«

Članak 16.

U članku 20. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«, isto kao i u članku 21. i 22..

Članak 17.

U članku 26. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 18.

U članku 30. riječi »Poglavarstvo Općine« zamjenjuju se riječima »Načelnik Općine«.

Članak 19.

Članak 36. se briše.

Članak 20.

U članku 38. riječi »Općinsko Poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 21.

U članku 43. stavak 3. riječi »Općine Vinodolske « zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 22.

U članku 45., 46. i 47. »Služba za komunalnu djelatnost i gospodarenje prostorom«, mijenja se i glasi:

»Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom«.

Članak 23.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće na području Vinodolske općine stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2107-03/10-01-08

Bribir, 9. kolovoza 2010.

Predsjednica
Vijeća Vinodolske općine
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=91253&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr