SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
203. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini
202. Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018.godini
201. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
200. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na otoku Iloviku, Grad Mali Lošinj
199. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustav, podmorski ispust UPOV-a Nerezine, otok Lošinj
198. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara Primorsko-goranske županije
197. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije
196. Akcijski plan suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine
195. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
194. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
193. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
192. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
191. Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
190. II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
189. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj
188. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
187. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj
186. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Klovića, Tribalj
185. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanjima članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«
74. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a (UPU1)
73. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Kastva
72. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
71. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu
70. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu
69. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. do 2020. godine
68. IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu
67. Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2017. godinu
66. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva
45. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog
84. Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
83. Pravilnik o korištenju sustava video nadzora
82. Odluka o Izmjenama Odluke o podjeli ustanove predškolskog odgoja Grad Opatija Dječji vrtić Opatija
81. Odluka o Izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
80. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
79. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
78. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu
55. Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta
54. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
53. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Čavle
52. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
51. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
50. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Čavle

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr