SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
OPĆINA ČAVLE

52.

Na temelju članaka 72. stavka 1. i članka 129. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske« broj 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 15.studenog 2018. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Čavle za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa

Izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture utvrđuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

1.1. Održavanje javnih površina

(pozicija Proračuna br. 159)

Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje. izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima: - Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinje uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most., raskršće vrtić - Tera - općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik. groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

1.2. Održavanje groblja

(pozicija Proračuna br. 160)

Održavanje groblja podrazumijeva radove na održavanju staza i zelenog raslinja na oba općinska groblja.

1.3. Komunalne usluge

(pozicija Proračuna br. 161)

Komunalne usluge obuhvaćaju troškove komunalnih usluga (potrošnju vode) za potrebe održavanja čistoće i zalijevanje javnih zelenih površina na području Općine Čavle

2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

(pozicija Proračuna br. 162)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg sloja održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova i drugo.

2.2. Održavanje ograda na javnim površinama

(pozicija Proračuna br. 163)

Obuhvaća redovno održavanja ograda na javnim površinama.

2.3. Održavanje oborinske odvodnje

(pozicija Proračuna br. 164)

Održavanje oborinske odvodnje obuhvaća radove na čišćenju šahti oborinske odvodnje, vodolovki, upojnih jama i odvodnih kanala.

2.4. Prometna signalizacija

(pozicija Proračuna br. 165)

Radovi obuhvaćaju tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala.

2.5. Čišćenje javnih površina

(pozicija Proračuna br. 166)

Redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1. Pometanje 921.095 m2 javno prometnih površina s odvozom,

2. Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste (54 km),

3. Strojno pometanje 42 h javnih površina.

3. Zimska služba

(pozicija Proračuna br. 167)

Zimska služba obuhvaća troškove uklanjanja snijega i padalina s javnih prometnih površina.

4. Sanacija divljih deponija

(pozicija Proračuna br. 168)

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

5.1. Održavanje autobusnih čekaonica

(pozicija Proračuna br. 169)

Održavanje i čišćenje 12 autobusnih čekaonica sa stajalištima.

5.2. Održavanje dječjih igrališta

(pozicija Proračuna br. 170)

Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove na tekućem održavanju dječjih igrališta i to: održavanje sprava, opreme, igračaka i klupica, održavanje zelenila u sklopu igrališta, održavanje betonskih i pješčanih podloga i ostale radove na održavanju na sljedećim lokalitetima: Bajta, Baćina, Cipica, Cipica-Gaj, BK Cernik, Frlani, Grobnik, Hrastenica, Halovac, Zastenice, Žeželovo selo, Rakovo selo, DV Čavlić i Soboli.

6. Javna rasvjeta

(pozicija Proračuna br. 171. 172. 173)

Izdaci za javnu rasvjetu obuhvaćaju troškove:

- utrošena električna energija za javnu rasvjetu,

- održavanje javne rasvjete,

- dekorativna rasvjeta povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

7. Javni prijevoz

(pozicija Proračuna br. 174)

Obuhvaća troškove subvencioniranja javnog linijskog prijevoza.

8. Dezinsekcija i deratizacija

(pozicija Proračuna br. 212)

Temeljem Ugovora 4 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina kao i nadzor nad poduzetim DD mjerama od strane Zavoda za javno zdravstvo. Po potrebi se provode i dodatne mjere deratizacije i dezinsekcije na mikro lokacijama.

9. Veterinarske usluge

(pozicija Proračuna br. 213)

Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: hvatanje i omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih domaćih životinja i divljači s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

10. Javna vatrogasna djelatnost

(pozicija Proračuna br. 66.67)

Obuhvaća djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja, te financiranje redovne djelatnosti DVD-a Čavle.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-01/08

Ur. broj: 2170-03-18-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1081&mjesto=10008&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr