SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
OPĆINA ČAVLE

53.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 15. studenoga 2018. godine donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Čavle

Članak 1.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Čavle, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije, te troškovi izdavanja.

Članak 3.

Službeno glasilo Općine Čavle tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Čavle, donosi Općinsko vijeće Općine Čavle, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata općinskog vijeća Općine Čavle, općinskog načelnika općine Čavle i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Općine Čavle i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Općine je »Službene novine Općine Čavle« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 4.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje općinsko vijeće ili općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo općinsko vijeće.

Članak 5.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to općinski načelnik, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu i tajnik općinskog načelnika i općinskog vijeća.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Čavle, Čavle, Čavja 31.

Članak 6.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja sjednice općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 7.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 8.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Čavle, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

- Primorsko-goranskoj županiji,

- Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

- Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva,

- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članak 9.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 10.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-01/08

Ur. broj: 2170-03-18-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Norbert Mavrinac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1081&mjesto=10008&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr