SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
217. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I. faza, Grad Rijeka
216. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju lovišta broj VIII/105 - »Ćunski Kurila«
215. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran
214. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Markantuna de Dominisa, Rab
213. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
212. Odluka o izboru predsjednika i člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
211. Odluka o razrješenju predsjednika i člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
210. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici
209. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
208. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
207. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorište vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
206. Odluka o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa
205. Odluka o istupanju Primorsko-goranske županije iz članstva Konferencije europskih perifernih pomorskih regija
204. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
203. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«
202. Odluka o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«
201. Odluka o produljenju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011. - 2014.
103. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
102. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
101. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu
100. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
99. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2015.godinu
98. Programa javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2015. godinu
97. Plan razvojnih programa 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu
96. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu
95. Proračun Grada Crikvenice za 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu
94. Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice
93. Odluka o promjeni granice naselja Jadranovo, mjesnog odbora Jadranovo i Grada Crikvenice
92. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
91. Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
90. Odluka o podizanju Spomenika braniteljima na području Grada Crikvenice
89. Odluka o Izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
88. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici
87. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica)
86. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G3)
85. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
84. Odluka o izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
83. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
82. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Crikvenice
81. Smjernice za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2014.-2015. godinu
80. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2013. i 2014. godini
79. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
78. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
77. I. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
76. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu
75. I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu
74. III. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu
73. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
72. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu
32. Druga Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2014. godinu
31. Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2014. godinu
30. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2015. godinu
29. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2015. godinu
28. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2015. godinu
27. Proračun Grada Čabra za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu
26. II. Izmjene Proračuna Grada Čabra za 2014. godinu
72. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Hlojkica«
71. Plan i program rada Gradskog vijeća Grada Delnica za 2015. godinu
70. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2015. godini
69. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2015. godini
68. Odluka o financiranju javnih potreba u odgoju i obrazovanju u 2015. godini
67. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2015. godinu
66. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
65. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
64. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
63. Program utroška šumskog doprinosa za 2015. godinu
62. Plan razvojnih programa za 2015. godinu s Projekcijom za 2016. i 2017. godinu
61. Odluka o Proračunu Grada Delnica za 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu
60. I. Izmjene Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu
59. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
58. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
57. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
56. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu
55. Odluka o drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu
54. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojima osnivač nije Grad Delnice
53. I. Izmjene Odluke o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica
52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama
94. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2015. godini
93. Program javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2015. godini
92. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
91. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Malog Lošinja
90. Program javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja u 2015. godini
89. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
88. Plan raspodjele spomeničke rente za 2015. godinu
87. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
86. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2015. i Projekcija Plana razvojnih programa za 2016. i 2017. godinu
85. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za radzoblje 2016.-2017. godine
84. Proračun Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
83. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja
82. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja
81. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj
80. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
79. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
78. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
77. Odluka o izdvajanju Creskog muzeja iz Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
76. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
75. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
74. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014.-2016. godine
73. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
72. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
64. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
63. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«
62. Program utroška spomeničke rente za 2015. godinu
61. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2015. godinu
60. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
59. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
58. Odluka o ustrojavanju baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na području Grada Opatije
57. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
56. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
55. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije
54. Odluka o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2015. godinu
53. Program Projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje od 2015. do 2019. godine
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu
51. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.-2017. godine
50. Proračun Grada Opatije za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
86. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
85. Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2015. godini
84. Analiza zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2014. godini
83. Plan davanja koncesija za 2015. godinu
82. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
81. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2015. godini
80. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2015. godini
79. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2015. godini
78. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini
77. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini
76. II. izmjene i dopune Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2014. godini
75. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2014. godini
74. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2014. godini
73. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2014. godini
72. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2014. godini
71. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
26. Odluka o porezu na korištenje javnih površina
25. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
24. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
42. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za 2015. godinu u Općini Vrbnik
41. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2015. godini
40. Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
39. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
38. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
37. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
36. ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2015. godinuOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2015. godinu
35. Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017.
34. Projekcija za 2015. do 2017. godine
33. Izmjena Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik
32. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
31. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2014.godinu
30. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
29. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016.
28. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr