SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA LOPAR

25.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 125/11) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja te zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina),

Članak 2.

Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju se:

-poslovna zgrada,

-poslovna prostorija, garaža, garažno mjesto,

-kiosk i druga građevina gotove konstrukcije

Poslovnim prostorom smatra se i otvoreni prostor koji se nalazi u sklopu poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka, ako služi za obavljanje poslovne djelatnosti.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije je konstrukcija građevinske (bruto) površine do 15 m2.

Članak 3.

Poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Lopar upravlja Općinski načelnik i Odbor za javne površine (u daljnem tekstu: Odbor) na način propisan Zakonom o zakupu poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 4.

Za provedbu odredaba ove Odluke nadležan je Općinski načelnik koji:

1.utvrđuje zakupninu,

2.donosi upute za provedbu natječaja,

3.donosi zaključak u svezi korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine,

4.donosi suglasnost o podzakupu i proširenju djelatnosti koje se obavljaju u poslovnim prostorima,

5.donosi i druge potrebite akte sukladno ovoj Odluci i Zakonu

II.OVLAŠTENA TIJELA U SVEZI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Članak 5.

Poslove u svezi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lopar obavljaju Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel i Odbor za javne površine.

Članak 6.

Općinski načelnik:

-utvrđuje namjenu i način korištenja poslovnih prostora,

-raspisuje i objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

-donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude u zakup

-donosi odluku o odustanku, odnosno raskidu ugovora o zakupu

-donosi odluku o mogućnosti obavljanja druge djelatnosti, proširenju ili smanjenju opsega djelatnosti u određenom poslovnom prostoru

-obavlja druge poslove predviđene ovom Odlukom

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel:

-vodi evidenciju poslovnih prostora, zakupnika i ugovora o zakupu,

-obavlja poslove u vezi sa zaključivanjem ugovora,

-prati plaćanje zakupnina i poduzima mjere za naplatu

-obavlja nadzor namjenskog korištenja poslovnih prostora od strane zakupnika,

-utvrđuje uvjete za pokretanje postupka i pokreće postupak za iseljenje osoba koje su bespravno u poslovnim prostorima,

-pokreće postupak za prestanak ugovora o zakupu

-preuzima posjed i obavlja predaju posjeda poslovnog prostora

-prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora

-prati stanje uređenja i održavanja poslovnog prostora te poduzima mjere za uređenje i održavanje poslovnih prostora

-priprema tekst javnog natječaja

-izrađuje prijedlog ugovora o zakupu za Općinskog načelnika

-vodi ostale administrativne poslove vezano uz zakup poslovnog prostora

Članak 8.

Poslove u svezi davanja u zakup, a osobito provedbe postupka natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu pravnih osoba kojih je vlasnik ili pretežiti vlasnik Općina Lopar, obavljaju nadležna tijela tih pravnih osoba utvrđena njihovim aktima uz odgovarajuću primjenu odredaba ove Odluke te sukladno Zakonu.

III. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 9.

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Promjena ugovorene djelatnosti može se dozvoliti ako zakupnik:

-ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti, te da je zakupnik za proteklo razdoblje zakupa podmirio svu dospjelu zakupninu i ostale obveze prema Općini

-prihvati povećanje visine zakupnine do 100% od osnovne zakupnine utvrđene za djelatnost za koju traži promjenu djelatnosti. Ako je ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenog povećanjem visine zakupnine do 100%, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 11.

Zaključak o izmjeni ili dopuni ugovora o zakupu u dijelu koji se odnosi na ugovorenu djelatnost donosi Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Odobrenje za izmjenu i/ili dopunu asortimana u poslovnom prostoru daje Jedinstveni upravni odjel.

Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel može dati pod uvjetom da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, odobrenje se može dati i prije isteka roka od godinu dana, kada za to postoji opravdani razlog.

IV.NAČIN ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 12.

Poslovni prostor daje se u zakup, putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) i to prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama.

U slučaju odustajanja dosadašnjeg zakupnika, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 174/04, 92/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda i 107/07) koje sudjeluju i udovoljavaju uvjetima natječaja iz najpovoljnije ponude, te ako nisu korisnici mirovine ostvarene prema tom Zakonu.

Osobe iz stavka 2. ovog članka prvenstveno pravo pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti samo jednokratno.

Članak 13.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik, osim za poslovni prostor pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, a za koje odluku donosi nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.

Članak 14.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

Objava sadržava sljedeće:

1.adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2.postojanje prvenstvenog prava,

3.vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

4.vrijeme i mjesto otvaranja pismenih ponuda,

5.početni iznos godišnje zakupnine,

6.iznos pologa za ozbiljnost ponude koji treba položiti svaki sudionik, a koji iznos određuje Općinski načelnik, rok i način plaćanja,

7.rok do kojeg se može podnijeti pismena ponuda u javnom natječaju,

8.dan i sat kada se može pogledati poslovni prostor,

9.odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Općine Lopar, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,

10.odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Odboru dostaviti punomoć za zastupa

nje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju,

11.odredbu da je najpovoljniji ponuđač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostori i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se objava za javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.

12.odredbu da na natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već stekla pravo zakupa za prostor koji je predmet natječaja, a koje pravo nije realizirala, odnosno ako je odustala od ugovora o zakupu za navedeni prostor.

13.odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, rok u kojem ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku, te početka plaćanja zakupnine.

14.odredbu o obvezi dostavljanja potvrde da ponuđač nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Lopar ili prema pravnim osobama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Lopar, po bilo kojoj osnovi

Članak 15.

Odbor za provedbu natječaja prikuplja ponude i predlaže najpovoljnije zakupnike.

Odbor iz stavka 1. ovog članka imenuje Općinsko vijeće.

Administrativne i stručne poslove za Odbora i Općinskog načelnika obavljat će Jedinstveni upravni odjel.

Članak 16.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona koja udovoljava općim i posebnim uvjetima natječaja.

Članak 17.

Prikupljanje pismenih ponuda provodi se dostavom ponuda putem pošte ili predajom istih u pisarnicu u zatvorenoj omotnici uz naznaku: »NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ«.

Ponuda obvezno sadrži:

1.ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv ponuditelja s naznakom prebivališta odnosno sjedišta,

2.oznaku poslovnog prostora,

3.ponuđenu mjesečnu/godišnju zakupninu

Uz ponudu se prilaže:

1.dokaz o državljanstvu ,

2.dokaz o plaćenom pologu za ozbiljnost ponude,

3.ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),

4.dokaz o prvenstvenom pravu, ako isto postoji,

5.ostali dokazi

Članak 18.

Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo na mjestu i u vrijeme određeno obavljenim natječajem.

Na početku otvaranja ponuda utvrđuje se koliko je ponuda prispjelo i koji su od ponuditelja nazočni.

Po utvrđenju iz prethodnog stavka, pristupa se otvaranju omotnica, utvrđivanju pravovremenosti i potpunosti ponude te čitanju sadržaja svake ponude.

Nepotpune i nepravovremene ponude Odbor neće uzeti u razmatranje već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanosti i donijeti odluku o odbacivanju takvih ponuda.

Ponude koje se utvrde kao valjane, Odbor razmatra poredbom ponuđenih zakupnina te zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Ako se na natječaj dostavi samo jedna ponuda, koja se ocijeni kao valjana i pravovremena, Odbor utvrđuje tu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Ako je za isti poslovni prostor prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene zakupnine, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.

Članak 19.

Ponuditeljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelji koji nakon donošenja odluke o prihvatu njihove ponude iz članka 22. ove Odluke odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u roku određenom za sklapanje ugovora, gube pravo na povrat uplaćenog pologa za ozbiljnost ponude, a Općinski načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

V.PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 20.

Općinski načelnik odobrava ustupanje prava i obveza dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1.- bračnom drugu,

-izvanbračnom drugu,

-djeci,

-unucima, posvojenicima i pastorcima zakupnika,

-roditelju,

* ako zakupnik umre, pod uvjetom da u poslovni prostor nastave obavljati obrt za ugovorenu djelatnost te da imaju prebivalište na adresi dosadašnjeg zakupnika

3.- bračnom drugu,

-izvanbračnom drugu,

-djeci,

-posvojenicima i pastorcima zakupnika,

* ako zakupnik ostvari pravo na mirovinu, pod uvjetom da dostave pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o mirovini te da nastave obavljanje obrta za ugovorenu djelatnost.

Članak 21.

Sa zakupnikom se sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora koji posebice sadrži:

-naznaku ugovornih strana,

-podatke o poslovnom prostoru (mjesto u građevini, površina u m2)

-djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru,

-iznos zakupnine i rokove plaćanja,

-rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

-vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

-ostale troškove koji proizlaze s osnova korištenja poslovnog prostora,

-odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak izmjene zakupnine koja će uslijediti u tijeku trajanja zakupa

-odredbu o otkazu ugovora o zakupu i prestanku ugovora o zakupu,

-odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost Općine), a iznimno se može odobriti priznavanje dijela izvanredne investicije u cijenu najma o čemu se mora potpisati poseban Sporazum (Aneks Ugovora) a izvršenje radova ugovoriti sukladno postupku o javnoj nabavi

-odredbu da zakupnik ne može izvršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti Općine,

-odredbu da zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup,

-odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima,

-mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana,

Članak 22.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku a može biti i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime Općine potpisuje Općinski načelnik ili osoba koju Općinski načelnik ovlasti.

Općina je dužna primjerak Ugovora o zakupu poslovnog prostora dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

Članak 23.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik koji sadrži podatke o stanju poslovnog prostora.

VI.ODREĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 24.

Visina zakupnine kioska koji je u vlasništvu Općine Lopar kreće se od minimalno 500,00 kn/m2 do maksimalno 1.000,00 kn/m2.

VII. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 25.

Poslovni prostor može se dati u zakup na određeno vrijeme, fizičkim i pravnim osobama, u trajanju najmanje jednu, a najduže pet godina s time da se ovisno o iznosu ulaganja zakupoprimca u poslovni prostor može produžiti do maksimalno još tri godine.

Članak 26.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Članak 27 .

Prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja se zapisnik koji sadrži podatke o stanju poslovnog prostora i uređaja u vrijeme primopredaje.

Zakupniku se poslovni prostor ne smije predati u posjed prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.

Članak 28.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama, troškovi vode, električne energije, odvodnje, oborinske odvodnje, odvoz otpada, komunalna naknada i drugo).

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan o svom trošku provoditi sve mjere zaštite od požara propisane zakonom kojim se uređuje zaštita od požara te drugim propisima donesenim na temelju tog zakona.

Zakupnik je dužan o svom trošku provoditi sve mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće, odnosno posebne mjere sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti te drugim propisima donesenim na temelju tog zakona.

Članak 29.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je unio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu za takvo ulaganje Općina nije vratila uložena sredstva.

VIII. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 30.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora svaka ugovorna strana može otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom, ovom Odlukom i Zakonom.

Članak 31.

Ugovor o zakupu može se sklopiti u obliku solemnizirane privatne isprave koja sadržava klauzulu ovršnosti i ima snagu ovršne isprave.

Ugovor o zakupu sadrži:

1.naznaku ugovornih strana podatke o poslovnom prostoru

2.djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru

3.odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja

4.rok predaje poslovnog prostora zakupniku

5.vrijeme za koje je ugovor sklopljen

6.iznos zakupnine i rokove plaćanja

7.odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima

Zakup poslovnog prostora prestaje na način predviđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju:

1.ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju suvlasničkih dijelova,

2.ako zakupnik bez opravdanih razloga ne koristi prostor duže od 30 dana,

3.ako se poslovni prostor mora rušiti zbog dotrajalosti ili iz urbanističkih razloga,

4.ako zakupnik izgubi pravno na obavljanje djelatnosti,

5.ako zakupnik bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

6.ako zakupnik izvrši promjenu djelatnosti,

7.ako poslovni prostor nije racionalno iskorišten,

8.u drugim slučajevima utvrđenim od strane Općinskog načelnika.

Članak 32.

O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru odlučuje Općinski načelnik i Odbor.

Promjena djelatnosti može se odobriti pod sljedećim uvjetima:

1.da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2.da će zakupnik o svom trošku, bez prava povrata uloženih sredstava, izvršiti dopuštene preinake poslovnog prostora potrebne radi obavljanja promijenjene djelatnosti,

3.da zakupnik nije već izvršio adaptaciju poslovnog prostora radi obavljanja ugovorene djelatnosti za koju mu je odobreno obeštećenje kroz prijeboj sa zakupninom,

4.da zakupnik uredno plaća zakupninu.

Članak 33.

Otkaz Ugovora o zakupu poslovnog prostora od strane Općine izdaje Općinski načelnik..

Članak 34.

Protiv otkaza Ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupnik može uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Zaključak po prigovoru mora biti obrazložen i u pisanom obliku dostavljen zakupniku.

IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Urbroj: 2169/02-01/14-21

Lopar, 16. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr