SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
96. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
95. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Andrije Mohorovičića, Rijeka
94. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica
93. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
92. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji
91. Odluka o izboru člana Odbora za zdravstvo
90. Odluka o razrješenju člana Odbora za zdravstvo
89. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica
88. Odluka o promjeni naziva Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
87. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014.- 2017.
41. I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu
40. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu
39. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
38. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dupci (K6)
37. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
36. Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
19. Odluka o izboru/imenovanju članova Nadzornog odbora
18. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
17. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
16. Odluka o izmjeni Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čabar
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Čabra
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
12. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Čabra
11. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru
10. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih poslova
9. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2014. godinu
8. Prva Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2014. godinu
7. Odluka o zaduživanju Grada Čabra
6. Plan razvojnih programa Grada Čabra za razdoblje 2014.-2016. godine
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2014. godinu
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čabra za 2014. godinu
38. Javni natječaj »Zelena energija u mom domu«
36. Odluka o dopuni odluke o davanju stanova u najam
41. Odluka o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba
38. Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću 'Katarina Frankopan' u Baški
37. Odluka o donošenju ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška
36. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja i proširenja groblja u naselju Batomalj (DPU-2)
35. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška
34. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Baška za razdoblje od 2014. do 2018. godine
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
32. I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
31. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2014. godini
30. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2014. godinu
29. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2014. godini
28. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2014. godini
27. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2014. godini
26. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2014. godini
25. Godišnji program poticanja razvoja turizma na području Općine Baška u 2014. godini
24. Olduka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2014. godinu
23. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Baška
22. Odluka o agrotehničkim mjerama, uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Baška
21. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
20. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2014. - 2016. godine
19. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu
18. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2013. godinu
31. Plan Prijama u službu u Općinu Čavle za 2014. godinu
31. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU (UPU 10) ugostiteljsko-turističke namjene »Bajer« (T26)
46. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 'Zlatna ribica'
45. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 'Zlatna ribica'
44. Odluka o grbu i zastavi Općine Kostrena
43. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Kostrena
42. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena
41. Odluka o izmjeni Statuta Općine Kostrena
40. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena
39. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Kostrena
38. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
37. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2014. godinu
29. Statutarna odlukua o dopuni Statuta Općine Matulji
28. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 113)
27. Rješenje o izboru predsjednice Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji
26. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Matulji
25. Odluka o dopuni odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
24. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
23. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
8. Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu
7. Obavijest
36. Ponovna javna rasparava o II. prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 9 - Sportsko područje Omišalj
35. Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
34. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
33. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
32. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
31. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
30. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj
29. Odluka o izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran, Podprojekt
28. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - Groblje
14. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica
13. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stari Laz
12. Rješenje o izboru predsjednice Vijeća mjesnog odbora Kupjak

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr