SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci
42. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Željezničke tehničke škole, Moravice
41. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
40. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Ivan Goran Kovačić«, Delnice
39. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Čavle«, Čavle
38. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Sveti Matej«, Viškovo
37. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Drago Gervais«, Brešca
36. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za zdravstvo
35. Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za zdravstvo
34. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
33. Odluka o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
32. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab
31. Odluka o davanju suglasnosti za promjenu naziva Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
30. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Županijskog savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
29. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
28. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja
27. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Crikvenica
26. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
24. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
23. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka
22. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija
21. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Medveja, Općina Lovran
20. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
19. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
18. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
17. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
16. Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Podraspost«, Općina Lopar
15. Odluka o iskazivanju namjere Primorsko-goranske županije da status pridruženog člana sa statusom promatrača u »Srednjoeuropskom transportnom koridoru Europske skupine teritorijalne suradnje« prevede u status redovnog člana
14. Odluka o prestanku članstva Primorsko-goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)«
13. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije »Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje« u svojstvu pridruženog člana sa statusom promatrača
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2014. godini
11. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2014. godinu
10. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2014. godinu
9. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2014. godinu
8. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja srednjih škola za 2014. godinu
7. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2014. godinu
6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2014. godinu
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2014. godinu
4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2014. godinu
3. Odluka o javnim priznanjima
5. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa
4. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Girice Cres
3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa
2. Odluka o izboru članova Gradskog Savjeta mladih Grada Cresa
7. II. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima dodjele stipendija za školovanje sportskih trenera Grada Crikvenice
6. I. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima dodjele sportskih stipendija i jednokratnih naknada za darovite sportaše Grada Crikvenice
5. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
4. Izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata o radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
6. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-2 Velike Polane
5. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja proizvodne namjene I1-3 Lučice
4. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane
14. Plan prijma u službu za 2014. godinu
6. Plan prijma u službu u Grad Krk za 2014. godinu
2. Odluka o Izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4. Odluka o Izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
3. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu
16. Odluka o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab
15. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616)
14. Odluka o utvrđivanju vrijednosti veličine parametra »a« za određivanje zakupnine za poslovne prostore
5. Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Vrbovskog
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2013./2014.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
2. Odluka o imenovanju Inicijativnog odbora »Goranovog proljeća«
8. Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
7. Odluka o nerazvrstanim cestama
6. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle
5. I. Izmjene i dopune Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1.1. - 31.3.2014. godine
17. Odluka o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje sportskog kompleksa u Žuknici
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
15. Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
14. Dopuna Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
13. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
12. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
11. Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
10. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2014. godinu
9. Plan prijma u službu za 2014. godinu
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2013. godinu
10. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2014. godinu
9. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
8. Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
7. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
6. Odluka o javnim priznanjima Općine Omišalj
5. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Odluka o Izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
13. Plan razvojnih programa za 2014. godinu
12. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo
11. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih agencijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
10. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini
9. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
8. Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja osnovne škole
6. Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo
5. Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
3. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
2. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo
1. Izmjene Statuta Turističke zajednice Općine Ravna Gora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr