SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
Kolektivni ugovor Lož Metalpres d.o.o. Plešce
2. III. Aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice
1. Plan prijma u službu za 2014. godinu
3. Plan prijma u službu JUO-a Grada Delnice
2. Poslovnik o radu gradonačelnikovog stručnog kolegija
13. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Kastav
12. Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva
11. Izmjena i dopuna Odluke o porezima
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2014. godinu
7. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambeno poslovnog kompleksa »Brestovice« na području Brestovice oznake DPU 7
6. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa »Domeni« oznake DPU 6, DPU 6
5. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Ćikovići oznake DPU 4
4. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja građevinskog područja dijela stambenog naselja Rešetari oznake DPU 3
3. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni oznake DPU 1
2. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja DPU 8 za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja G2
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh (NA 5.1)
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu
12. Program javnih potreba Grada Raba u sportu i tehničkoj kulturi za 2014. godinu
11. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2014. godinu
10. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
8. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
7. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
6. Odluka o nerazvrstanim cestama
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba
4. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
3. Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, mobilnih telefona i sredstava za službena putovanja
2. Plan prijma u službu u Grad Rab za 2014. godinu
1. Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2014. godinu
4. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1.1.-31.3.2014. godine
3. Odluka Urbroj: 2170-03-14-01-04
2. Zapisnik o primopredaji financijskog poslovanja Općine Čavle
1. Plan prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2014. godinu
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena
1. Odluka Urbroj: 2112-05-02-14-2
4. Program javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Punat u 2014. godini
1. Plan prijma u službu za Općinu Skrad u 2014. godini
13. Odluka o usklađivanju KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i KTD Ivanj d.o.o. sa Zakonom o vodama
12. Odluka o imenovanju jednog predstavnika Vinodolske općine u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
11. Odluka o imenovanju jednog predstavnika Vinodolske općine u Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-e
10. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Vinodolska općina
9. Odluka o načinu držanja domaćih životinja
8. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo u 2014. godinu
7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2104. godinu na području Vinodolske općine
6. Plan malih nabava bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2014. godinu
5. Plan javne nabave Općine Vinodolska općina za 2014. godinu
4. Godišnji program održavanja objekata i komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Vinodolske općine
2. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu
1. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Vinodolske općine
1. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr