SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
73. Odluku o dodjeli priznanja Udruženju obrtnika Opatija
72. Prijedlog o davanju suglasnosti GKTD »Murivici« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Gradsko kupalište u Crikvenici
71. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
70. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
69. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija
68. Odluka o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
67. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
66. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja
65. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2013. godini
64. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka
63. Odluka o davanju suglasnosti Jadran d.d. u stečaju na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica
62. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela luka«, Općina Baška
61. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »HEP-Operator distribucijskog centra« d.o.o. na postojećim elektroenergetskim vodovima koja uključuju održavanje, zamjenu i postavljanje novih vodova na trasama postavljenih vodova
60. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
59. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj
58. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom odbru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta-rive u Barbatu ispred hotela Barbat, Grad Rab
57. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje privezišta-rive u Gonaru ispred restorana More, Grad Rab
56. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kandalora, Grad Rab
55. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta-rive u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab
54. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje privezišta-rive u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
53. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Čikat, Grad Mali Lošinj
52. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno financijsko zaduživanje Županijskoj lučkoj upravi Cres i davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje ugovora o kreditu, radi rekonstrukcije i produžetka pristanišnog mula u luci Martinšćica i rekonstrukcije rive »Cons« u luci Cres
51. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2013. godini
50. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini
49. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2013. godini
48. Odluka o financiranju gradnje Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak
47. Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
46. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
44. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
20. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva
28. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013.
76. Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Grada Rijeke
6. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2012. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
1. Izmjene i dopune Statuta Općine Brod Moravice
19. I. izmjene godišnjeg Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2013. godini
18. I. izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2013. godinu
17. I. izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2013. godini
16. I. izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2013. godinu
15. I. izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2013. godini
14. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
13. I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
12. I. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2013. godini
11. I. Izmjene Proračuna za 2013. godinu
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar Linčetovo
22. Izmjene i dopune poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji
21. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Matulji
20. Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za razvoj
19. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
18. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu
20. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj Petji Todorovoj Tataj, prof.
19. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj Veslačkom klubu Glagoljaš - Omišalj
18. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj Marvel Corporatio d.o.o. Omišalj
17. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj DVD Njivice
16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
15. Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Općine Omišalj
25. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu
1. Odluka o izmjeni Statuta Turističke zajednice mjesta Ičići

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr