SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
16. I. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
15. Odluka o prodaji nekretnine
14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
13. Odluka o donošenju UPU 15 za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-5c
17. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov /UPU 24/
28. Odluka o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora
27. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2010. godinu
26. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lopari /UPU 17/
25. Odluka o određivanju pješačke zone na otocima Susak, Ilovik, Unije, Vele i Male Srakane
24. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje obalnog zida u luci Mali Lošinj i popločenja rive Priko, po Sporazumu br: 09-I-70130/02-08 od 2. siječnja 2002. godine
14. Odluka o Izmjeni Odluke o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine
13. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-11-2
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata
11. Odluka o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Novi Vinodolski
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
8. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu
20. Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Rab
19. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu ponovljenih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Rab
18. Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Raba
60. Ispravak Odluke o najmu stanova
59. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
58. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
57. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
56. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2011. godini
55. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
54. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
53. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka
52. Odluka o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić »Rijeka«
51. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Kantrida«
12. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu
16. Ispravak Odredbi za provođenje, tekstualni dio (Knjiga 1.) Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Čavle
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
5. Odluka o javnim priznanjima Općine Jelenje
4. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Jelenje
3. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2011. godinu
14. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
15. Obvezatne upute broj MO-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) i Odluci o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Lovran
14. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Lovranšćina, Medveja, Lovran - Bahova i Lovran - Rezine
34. Rješenje o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina
33. Odluka o socijalnoj skrbi
32. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća
31. Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća
8. Odluka o komunalnom doprinosu
23. Odluka o dodjeli godiišnje nagrade Općine Omišalj
22. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
21. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Omišalj
20. Prve Izmjene Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2011. godinu
19. Prve Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
18. Prve Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
17. Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
16. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Punat
20. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Punat
19. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene LN - Marina Punat i poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat
18. Odluka o donošenju UPU 10 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6e
17. Odluka o razriješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat
16. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
15. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2011. godini
14. Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
13. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2010. godine
12. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2010. godine
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2010. godine
26. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2010. godinu
10. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik
9. Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova održavanja groblja na području općine Vrbnik
8. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - prosinac 2010. godine u Općini Vrbnik
7. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
6. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2010. godinu u Općini Vrbnik
5. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2010. godinu u Općini Vrbnik
4. Odluka o godišnjem Obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2010. godinu
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga
1. Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
5. Odluka o načinu i visini cijene vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr