SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
73. Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – Sportska luka Opatija, Grad Opatija
72. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
71. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa Bunculuka u Općini Baška
70. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela  plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
69. Odluka o Izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija
68. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina
67. Odluka o Izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena
66. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
65. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
64. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
63. Odluka o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta „Unapređenje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“
62. Odluka o promjeni naziva Psihijatrijske bolnice Rab-Specijalne bolnice za psihijatriju
61. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2021. godini
60. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
59. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena
58. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica
57. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Rab
56. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkocnesija na pomorskom dobru na dijelu plaže ispred ugostiteljskog objekta Plava terasa u Njivicama, Općina Omišalj
55. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
54. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab
53. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
52. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
51. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
50. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
49. Odluka o Izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa Bunculuka u Općini Baška
48. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje elektroenergetskog kabela od 110 kV Cres (Osor1) – Lošinj (Osor 2), Grad Mali Lošinj
47. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko–goranske županije za 2021. godinu
46. Odluka o provedbi Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Obrtna sredstva“ u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na području Primorsko-goranske županije
45. Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija od strane građana Primorsko-goranske županije
44. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
43. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
42. Odluka o sufinanciranju projekta izgradnje nove Osnovne škole Marinići s pripadajućom školskom sportskom dvoranom temeljem investicijskog elaborata
41. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo dr. Sc. Ivi Lukežić
40. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2020. godinu Glazbenom društvu „Spinčići“ Kastav
39. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2020. godinu Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije
38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2020. godinu
37. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
19. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. radi sufinanciranja kapitalnih investicija – vodnih građevina
18. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu
17. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2021. godinu s pratećim aktima
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
14. Odluka o rezultatu poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2020 godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu
12. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres
11. Rješenje o imenovanju ravnatelja javne ustanove “Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića”
10. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa
9. Statutarna odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7
7. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja – korisnika usluga
20. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi
19. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
18. Izvješće Grada Novi Vinodolski o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu
17. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa Udruge – NK “Vinodol” u 2021. godini
16. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice
15. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-21-10
14. Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti
13. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski
12. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači na području Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu
8. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski
25. Plan prijma u službu za 2021. godinu
23. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Raba
22. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Gradske uprave Grada Raba
21. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o random vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Raba
32. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja
31. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu
30. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
29. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2020. godinu
28. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. godinu
27. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
25. Odluka o uređenju prometa na području Općine Baška
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška
23. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“
22. Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Baška
21. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
20. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2020. godinu
19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Baška za razdoblje od 2021. do 2024. godine
18. Izmjena Godišnjeg plana davanja koncesija za 2021. godinu
17. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška
16. Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
15. I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
14. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2021. godini
13. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2021. godini
12. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
11. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini
8. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020. godini
22. Odluka Urbroj: 2107/03-02-21-336
21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ Tribalj, Tribalj 19
20. Poslovnik o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina
19. Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Vinodolska općina
18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika
17. Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolska općina za 2020. godinu
1. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr