SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

22.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavak 2. i 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 35. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2021. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Prihvaća se zahtjev VIO ŽRNOVNICA ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, Dubrova 22 d.o.o. za zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina-sustava odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustav-rekonstrukciju vodovoda na području Općine Vinodolska općina, sve u zoni obuhvata predviđenog projektom „Aglomeracija Klenovica, Smokvica i Općina Vinodolska“.

Članak 2.

Pravo služnosti će se osnovati na nekretninama u vlasništvu Općine Vinodolska općina na neodređeno vrijeme i bez naknade sukladno odredbama Zakonu o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ RH broj 80/11.) i to na neretninama koje se nalaze u obuhvatu zahvata i u površinama utvrđenim geodetskim elaboratima nepotpunog izvlaštenja.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik na zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u zoni obuhvata Projekta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:021-05/21-01/2

URBROJ:2107/03-02-21-336

Bribir, 23. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž. šum. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr