SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

19.

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 1. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 35. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

STATUTA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

U Statutu Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst) u članku 5. stavak 1. riječi „tijela državne uprave“ zamjenjuje se riječima „državnih tijela.“.

U stavku 2. riječi „tijelima državne uprave“ zamjenjuje se riječima „državnim tijelima“.

U stavku 4. iza riječi „Općinskog načelnika“ dodaju se riječi „(u nastavku teksta: Općinski načelnik ili Načelnik)“.

Članak 2.

U članku 6. riječ „povjeriti“, zamjenjuje se riječju „prenijeti“.

Članak 3.

U članku 11. riječi riječ „povjeriti“, zamjenjuje se riječju „prenijeti“.

Članak 4.

U članku 30. riječ „mjesnog“, briše se.

Članak 5.

Članak 31. mijenja se i glasi:

„(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom a na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

(2) Raspisivanje referenduma može predložiti 1/3 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača Općine i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

(3) Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

(4) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(5) Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

(6) Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

(7) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“.

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

„(1) Osim u slučajevima iz članka 31. stavak 1. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika, ako raspisivanje predloži 20% ukupnog broja birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.

(2) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga, odnosno je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma.

(3) Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i da je referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

(4) Protiv odluke tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(5) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

(6) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.“.

Članak 7.

U članku 33. stavci 1., 2. i 3., brišu se.

Članak 8.

U članku 36. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 9.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

„1) Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

2) Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom.

3) Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.“.

Članak 10.

Članak 38. mijenja se i glasi:

„(1) Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te Općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

(2) Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

(3) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

(4) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

(5) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom. “.

Članak 11.

Članak 40. briše se.

Članak 12.

Članak 41. mijenja se i glasi:

„(1) Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od zaprimanja prijedloga.

(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“.

Članak 13.

U članku 42. riječi „Mjesni zbor“ zamjenjuje se riječju „Zbor“.

Članak 14.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„Najmanje jednom godišnje organizira se sastanak građana s Općinskim načelnikom, koji isti saziva posredstvom mjesnih odbora, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.“.

Članak 15.

Članak 46.a mijenja se i glasi:

„Broj članova Općinskog vijeća određuje se ovisno o broju stanovnika i to tako da Općinsko vijeće općine s više od 2.500 do 10.000 stanovnika, ima 13 članova.“.

Članak 16.

U članku 53. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“.

Članak 17.

U članku 54. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„(5) Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6..

Članak 18.

U članku 57. stavak 1. podstavak 5. iza riječi „Općinskom načelniku“ dodaje se zarez a riječi „i zamjeniku načelnika,“ brišu.

Članak 19.

Članak 65. briše se.

Članak 20.

Članak 66. mijenja se i glasi:

„(1) Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, Općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

(3) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

(4) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika.

(5) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(6) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika, prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

(7) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine, dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

(8) O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.“

Članak 21.

Članak 67. mijenja se i glasi:

„ (1) Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

(2) Općinski načelnik dužan su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati dužnost.

(3) Ako Općinski načelnik ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

(4) Danom stupanja na dužnost Općinskog načelnika smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

(5) Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu upravnom Općine.

(6) Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.

Članak 22.

U članku 68. stavak 1. riječi „i zamjeniku načelnika“ briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u roku od osam (8) dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“

Stavak 3. briše se.

Članak 23.

Članak 69. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik može se opozvati u postupku propisanom člankom 32. ovog Statuta.“.

Članak 24.

U članku 101. stavak 4. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran s njim“ brišu se.

Članak 25.

U članku 102. stavak 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi „te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.“.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“.

Članak 26.

Iza članka 102. dodaju se članci 102.a, 102.b, 102.c, 102.d i 102.e koji glase:

„Članak 102.a

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun Općine a Općinski načelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika iz članka 66. ovog Statuta.

Članak 102.b

Kada je konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Članak 102.c

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Članak 102.d

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Članak 102.e

Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članaka 102.a, 102.b, 102.c i 102.d ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 102. stavak 4. ovog Statuta.“.

Članak 27.

Iza članka 107. dodaje se članak 107.a koji glasi:

„(1) Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

(2) Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“.

Članak 28.

U članku 119. riječi „i zamjenika načelnika“ brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Zamjenik općinskog načelnika nastavlja sa obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 30.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 8., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 28. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkog tijela te općinskog načelnika.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ:2107/03-02-21-333

Bribir, 23. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž. šum. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=91253&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr