SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

20.

Na temelju članka 33. i 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 1. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 35. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2021. godine, donosi

POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINE

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vinodolska općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst i 24/18.) u članku 1. stavak 1. riječi „(u daljnjem tekstu: Vijeće)“ zamjenjuju se riječima „(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće ili Vijeće)“

Stavak 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

„-odnos Vijeća i Općinskog načelnika Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Načelnik ili Općinski načelnik),“

Članak 2.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“.

Članak 3.

U članku 41. stavak 2. riječ „pročelnicom“ zamjenjuje se riječju „pročelnikom“.

Članak 4.

Članak61. mijenja se i glasi:

„(1) Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu. Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:

»PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST NAČELNIKA VINODOLSKE OPĆINE OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU DRŽATI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAKONA I STATUTA VINODOLSKE OPĆINE, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK REPUBLIKE HRVATSKE I VINODOLSKE OPĆINE.«

(2) Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege poziva Općinskog načelnika nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustane i izgovori »PRISEŽEM« te potpisuje tekst svečane prisege.“.

Članak 5.

U članku 64. stavak 2. riječi „i zamjenik Načelnika“ brišu se.

Članak 6.

U članku 68. stavak 3. riječi „zamjenik Načelnika te“ brišu se.

Članak 7.

Članak 79. mijenja se i glasi:

„(1) Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam (8) dana od donošenja odluke o obustavi općeg akta, otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

(2) Ako Općinsko vijeće ne ukloni uočene nedostatke u općem aktu, Načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akti i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“.

Članak 8.

U članku 82. stavak 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi „te podnositi peticije iz samoupravnog djelokruga Općine.“.

U članku 82. stavak 2. iza riječi „prijedlogu“ u određenom padežu dodaje se riječ „i peticiji“ u određenom padežu.

U članku 82. stavak 3. iza riječi „ prijedloga“ dodaje se riječ „i peticije“.

Članak 9.

U članku 83. stavak 1. riječi „i njegova zamjenika“ brišu se.

U stavku 2. riječi „središnjeg ureda državne uprave.“, zamjenjuje se riječima „tijela državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“.

Članak 10.

U članku 94. stavak 4. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 11.

U članku 112-a stavak 2. riječ „središnjeg“, briše se.

Članak 12.

Članak112-b mijenja se i glasi:

„(1) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti će Vijeće:

- ako u tekućoj godini Vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja osim u slučaju iz članka 112.-a stavak 2. ovog Poslovnika.

-ako Vijeće ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u slučaju iz članka 112.-a stavak 2. ovog Poslovnika.

(2) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Vijeće i razriješiti Općinskog načelnika:

- ako nakon raspuštanja Vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka novoizabrano Vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,

-ako Vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog Općinskog načelnika u roku propisanom člankom 69. a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“.

Članak 13.

U članku 114. stavak 5. riječ „središnjeg“ briše se.

Članak 14.

Iza članka 114. dodaju se članci 114-a i 114-b, koji glase:

Članak 114-a

(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem (putem videokonferencije, izjašnjavanjem putem elektroničke pošte odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu).

(2) U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, sjednice se mogu održavati i kombinacijom fizičke prisutnosti članova Vijeća i korištenjem odgovarajućih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, kao i kombinacija raspoloživih tehnologija.

(3) O načinu održavanja sjednice u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odlučuje predsjednik Vijeća, uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova članova Vijeća.

Članak 114.b

 (1) Na sjednici iz članka 114. a ovoga Poslovnika potrebno je svim članovima Vijeća osigurati sudjelovanje u radu, raspravi i odlučivanju.

(2) Na provođenje rasprave te sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednici, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, sudjelovanju u radu, odlučivanju i održavanju reda.

(3) Tehničku podršku i upute vijećnicima za sudjelovanje na sjednici iz članka 114.a te ovog članka osigurava Jedinstveni upravni odjel.“.

Članak 15.

U članku 118. stavak 1. iza riječi „Načelniku“ dodaje se zarez a riječi „i njegovom zamjeniku te,“ brišu se.

Članak 16.

U članku 140. stavak 1. podstavak 5. riječi „i njegova zamjenika“ brišu se.

Članak 17.

U članku 141. stavak 1. podstavak 2. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 18.

U članku 146. stavak 4. riječi „Odsjek za pravne i opće poslove“, zamjenjuje se riječima „Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje“.

Članak 19.

U članku 147-a. stavak 2. riječi „Odsjek za pravne i opće poslove“, zamjenjuje

se riječima „Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje“.

Članak 20.

U članku 150. stavak 1. podstavak 4. riječ „pročelnica“, zamjenjuje se riječju „pročelnik“.

Članak 21.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 4., 5., 9. stavak 1., 10., 12. stavak 1., 15., 16. i 17., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkog tijela te općinskog načelnika.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ:2107/03-02-21-334

Bribir, 23. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž.šum. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr