SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
104. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost
74. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
73. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
71. Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
70. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
69. Odluka o dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
68. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-14-2
67. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
66. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
65. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
64. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
63. Program gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2015. godinu
62. Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
61. Program socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
60. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
59. Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
58. Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
57. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
56. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2015. s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu
55. Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2007. do 2014. godine
77. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2014. i 2015. godinu
76. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616)
75. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
74. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2014. godinu
73. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu i tehničkoj kulturi za 2014. godinu
72. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2014. godinu
71. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
70. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
71. Odluka o Izmjeni Statuta Grada Vrbovskog
70. Odluka o izdavanju Službenog glasila Grada Vrbovskog
69. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovskog
68. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
67. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog
66. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu
65. Proračun Grada Vrbovskog za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
64. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
63. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu
62. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015. godinu
61. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu
60. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
59. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2015. godini
58. Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Grada Vrbovskog
57. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zamjeni nekretnina Grada Vrbovskog i fizičke osobe
56. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
55. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog
54. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
53. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2014./2015.
51. Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
50. Odluka o Izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih
49. Odluka o Izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
48. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
47. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
46. II. Izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
45. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
44. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2014. godinu
43. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu
42. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu
33. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Brod Moravice
32. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2015. godinu
31. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju i socijali za 2014. godinu
30. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju, školstvu, kulturi, socijali i sportu za 2015. godinu
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2015. godinu
28. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod Moravice za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2015. godini
27. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brod Moravice
26. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Brod Moravice
25. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice
24. Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Brod Moravice
23. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2015. godinu
22. Proračun za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
21. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju i socijali za 2014. godinu
20. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2014. godinu
19. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2014. godinu
18. Odluka o Prvoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2014. godinu
77. Odluka o imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Čavle
91. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
90. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
89. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
88. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj
87. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2015. godini
86. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
85. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2015. godini
84. Program izgradnje vodnih građevina za 2015. godinu
83. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2015. godinu
82. Godišnji Program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2015. godini
81. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2015. godini
80. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2015. godini
79. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2015. godinu
78. Godišnji Program javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2015. godini
77. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2015. godinu
76. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2015. godini
75. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
74. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
73. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2015. godini
72. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2015. godini
71. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu
70. Proračun za 2015. godinu i Projekcija za 2016.- 2017.
36. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Općine Lopar za 2015. godinu
17. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu
16. Proračun za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu
83. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
82. Javna rasprava o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
81. Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
80. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
79. Odluka o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima općinske uprave u vlasništvu Općine Omišalj
78. Odluka o socijalnoj skrbi
77. Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2015. godinu
76. Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
75. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
74. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
73. Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2015.-2017. godine
72. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
71. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2015. godinu
70. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
69. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68. Proračun Općine Omišalj za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu
54. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije
53. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije
52. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
51. Odluka o izradi Studije izvodljivosti projekta i Plana razvoja širokopojasne optičke infrastrukture
50. Odluka o izradi Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.-2020. godine
49. Odluka o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik
48. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Zabrda
47. Odluka o darovanju nekretnina za potrebe izgradnje dječjeg vrtića
46. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
45. Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik
44. Izmjene i dopune zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
43. Odluka o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr