SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA LOPAR

36.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88), načelnik Općine Lopar donosi

P L A N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja
i primatelja akata upravnih tijela Općine Lopar
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, brojčane oznake, kao i brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kako slijedi:

0 DRUŠTVO

008INFORMIRANJE

008-01 Općenito

008-02 Javno informiranje

008-03 Informiranje o radu predstavničkih tijela

010 ORGANIZACIJA DRŽAVE

010-01 Općenito

010-04 Republika Hrvatska

010-05 Županije

010-06 Gradovi i općine

010-07 Ostalo

011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE AKATA

011-01 Općenito

011-02 Postupak donošenja propisa

011-03 Objavljivanje propisa

011-04 Ostalo

022 ORGANIZACIJA I RAD IZVRŠNIH ORGANA

022-01 Općenito

022-05 Načelnik

022-06 Ostalo

023 ORGANIZACIJA I RAD ORGANA UPRAVE

023-01 Općenito

023-03 Državna uprava

023-04 Županijski uredi

023-05 Upravna tijela općine

023-06 Ostalo

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

034-01 Općenito

034-02 Opći upravni postupak

034-03 Posebni upravni postupak

034-04 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda

034-06 Izvješća o rješavanju predmeta

034-07 Upravni i upravno-računski spor

034-08 Ostalo

035 UREDSKO POSLOVANJE

035-01 Općenito

035-02 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi

035-03 Postupak s aktima

035-04 Evidencije i obrasci

035-05 Oblik, sadržaj i način izrade akata

035-07 Ostalo

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA

036-01 Općenito

036-02 Postupak arhiviranja predmeta i akata

036-05 Ostalo

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI

038-01 Općenito

038-02 Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH

038-03 Upotreba, čuvanje i uništavanje

038-04 Ostalo

040 UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU
AKATA

040-01 Općenito

040-02 Pojedinačni predmeti

040-03 Ostalo

050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD
ORGANA UPRAVE

050-01 Općenito

052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE

052-01 Općenito

052-02 Pojedinačni predmeti

053 MOLBE I PRIJEDLOZI

053-01 Općenito

053-02 Pojedinačni prijedlozi

080 FUNKCIONARI, RUKOVODEĆI I DRUGI
RADNICI

080-01 Općenito

080-02 Dužnosnici

080-07 Ocjenjivanje službenika i namještenika

080-08 Ovlaštenja u potpisivanju i zamjenjivanju

11 RADNI ODNOS

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG
ODNOSA, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI
RAD

112-01 Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel

112-02 Općenito

112-03 Rad na određeno vrijeme

112-04 Ugovor o djelu

112-05 Rad na neodređeno vrijeme

112-06 Pripravnici

112-08 Autorski ugovor

112-09 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa

112-10 Program javnih radova

112-11 Ostalo

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA

113-01 Općenito

113-02 Radno vrijeme

113-03 Odmori

113-04 Dopusti

113-05 Bolovanja

113-07 Ostalo

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

114-01 Općenito

114-02 Radni sporovi

35 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA
OKOLIŠA

350 PROSTORNO PLANIRANJE

350-01 Općenito

350-02 Prostorni planovi

350-03 Posebni uvjeti građenja

350-05 Uvjeti uređenja prostora

350-06 Uređenje građevinskog zemljišta

350-07 Ostalo

36 GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI

360 GRAĐEVINSKI POSLOVI

360-01 Općenito

360-02 Pojedinačni predmeti

363 KOMUNALNI POSLOVI

363-01 Općenito

363-02 Komunalna djelatnost

363-03 Komunalna naknada

363-04 Komunalna inspekcija (komunalni redar)

363-05 Komunalni doprinos

363-06 Održavanje groblja

363-07 Kućni brojevi

363-08 Ostalo

372 POSLOVNI PROSTOR

372-01 Općenito

372-03 Najam – zakup

4 FINANCIJE

40 OPĆENITO

402 FINANCIRANJE

402-01 Općenito

402-02 Financiranje privrednih djelatnosti

402-03 Financiranje društvenih djelatnosti

402-04 Financiranje javnih potreba

402-06 Refundacije (regresni zahtjevi)

402-07 Sufinanciranje

402-08 Financiranje iz proračuna – zamolbe

402-10 Financiranje iz fondova EU

404 INVESTICIJE

404-01 Javna nabava

404-03 Općenito

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE

406-01 Općenito406-03 Osnovna sredstva

406-05 Sredstva opreme

406-06 Inventar

406-08 Inventure

406-09 Ostalo

41 JAVNI (DRUŠTVENI) PRIHODI

410 POREZI

410-01 Općenito

410-07 Porez na tvrtku

410-15 Porez na kuću za odmor

410-20 Porez na promet nekretnina i prava

410-23 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

410-26 Ostalo

6 PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I

INFORMATIKA

60 PROSVJETA

602 ŠKOLSTVO

602-01 Općenito

604 STIPENDIRANJE

604-02 Stipendije

61 KULTURA

612 KULTURNE DJELATNOSTI

612-01 Općenito

620 SPORT

620-01 Općenito

93 GEODETSKO - KATASTARSKI POSLOVI

935 ČUVANJE I KORIŠTENJE DOKUMENTACIJE

935-01 Općenito

935-06 Kopije katastarskih planova

935-07 Izvodi iz posjedovnih listova

935-08 Izdavanje uvjerenja i potvrda

935-12 Ostalo

936 OSTALI GEODETSKI POSLOVI

936-01 Općenito

936-02 Geodetski elaborati

936-03 Izrada karte buke i akcijskih planova

936-05 Topografske karte

94 IMOVINSKO - PRAVNI ODNOSI

943 PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA

943-01 Općenito

95 STATISTIKA

958 STATISTIČKI PODACI

958-01 Općenito

96 OSTALO

960-03 Ostalo

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine, a bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 035-02/14-02/01

Ur.broj: 2169/02-02/14-01

Lopar, 22. prosinca 2014.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr