SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
33. Ispravak Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Crikvenice
32. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Crikvenicu za 2014. godinu
29. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja Proizvodne namjene I1-3 LUČICE
28. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja TU T2-2 MALE POLANE
27. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja TU T2-2 VELIKE POLANE
26. IZVJEŠĆE o stanju u prostoru Grada Delnica od 2014. do 2018. god.
25. Odluka usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Gradu Delnicama za 2013. godinu
24. Izvršenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
23. Izvršenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013.godinu
22. Odluka o Izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2013. godinu
37. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
36. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
35. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
32. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
33. Odluka o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
32. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje POS-a
31. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2014. godini
30. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj
29. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj
28. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
27. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
26. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Mali Lošinj
25. Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
24. Izmjena i dopuna Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije Palače Kvarner
23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
22. Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2014. go
35. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatiji za 2014. godinu
34. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2013. godinu
33. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije
32. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
31. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
30. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2014.-2016. godine
29. Zaključak Ur.broj: 2156/01-01-14-3
28. I. Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
27. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
26. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu
16. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vrbovskog
15. Odluka o socijalnoj skrbi
14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
11. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2013. godini
10. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2013. godinu
9. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2013. godinu
8. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2013. godinu
30. Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Čavle
42. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj
41. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete
40. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Dobrinj
39. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja
38. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2014. godini
37. I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2014. godinu
36. I. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
35. I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2014. godini
34. I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2014. godini
33. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2014. godini
32. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
31. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2014. godini
30. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
29. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2014. godini
28. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
27. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
26. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2014. godini
25. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu
30. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
29. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
28. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
27. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
26. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Fužine
24. Odluka o agrotehničkim mjerama i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine
23. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
22. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2014. godinu
21. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini
20. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
19. Prve izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2014. godinu
18. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu
17. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16. Odluka o zaduživanju Općine Fužine
15. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fužine za 2014. godinu
14. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2014. godinu
16. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Jelenje
15. ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2014. godinu
14. Odluka Urbroj: 2170/04-02-14-1
13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2014. godini
12. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2014. godinu
11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Jelenje u 2014. godini
10. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2014. godine
9. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
8. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
13. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
12. Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
11. Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2013. godinu
10. Odluka o porezu na korištenje javnih površina
9. Odluka o autotaksi prijevozu
8. Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Lopar
7. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Lopar
6. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj
5. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
22. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića Lastavica
21. Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat
20. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2014. godini
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
18. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Punat
17. Zaključak o uvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2013. godinu
16. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2013. godinu
45. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
44. Odluka o razrješenju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
1. Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Turističke zajednice Grada Delnica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr