SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA LOPAR

9.

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/13) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Lopar, autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom, ako se putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu,

2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza,

3. vozač autotaksi vozila je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu Zakonom, te položen ispit iz članka 12. ove Odluke. Vozač autotaksi vozila može biti autotaksi prijevoznik - nositelj dozvole ili osoba koja je zaposlena kod autotaksi prijevoznika,

4. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, te ovom Odlukom,

5. Dozvola je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Općine Lopar.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Lopar stječe se na temelju dozvole.

Pravo na dozvolu ima pravna ili fizička osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- registrirana je za obavljanje autotaksi prijevoza,

- ima sjedište odnosno prebivalište na području Općine Lopar,

- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno Zakonu,

- ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača sa položenim ispitom iz članka 12. ove Odluke,

- dokaže da će autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjavati uvjete iz članka 13. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 2. alineje 2. ovog članka, Općina Lopar može izdati dozvolu i pravnoj ili fizičkoj osobi koja nema sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Lopar na vrijeme od 1 (jedne) godine ukoliko na području Općine nema osobe koja udovoljava uvjetima iz ove Odluke, odnosno ako pravna ili fizička osoba koja ima sjedište ili prebivalište na području Općine, ne raspolaže s potrebnim brojem autotaksi vozila.

Autotaksi prijevoznik koji nema dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Općine Lopar ne smije obavljati autotaksi prijevoz na području Općine, osim ako mu je područje Općine krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

Članak 5.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje se na vrijeme do 5 godina.

Dozvolu izdaje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel) podnositelju zahtjeva, koji je podmirio davanja prema Općini Lopar, kao i sva ostala javna davanja, koji nije kažnjavan za povredu odredbi Odluka Općine Lopar, koji ima u vlasništvu ili u posjedu vozilo koje ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i uvjete iz članka 13. ove Odluke.

Za izdavanje dozvole plaća se naknada u iznosu od 1.500,00 kuna godišnje po vozilu i to za prvu godinu važenja dozvole naknada se plaća prije izdavanja dozvole, a za svaku slijedeću do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole obvezno se prilažu slijedeći dokumenti:

- dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje djelatnosti (obrtnica odnosno rješenje Trgovačkog suda),

- ovjerenu presliku licencije za obavljanje autotaksi prijevoza iz članka 4. ove Odluke,

- uvjerenje o položenom ispitu iz članka 12. ove Odluke,

- dokaz o vlasništvu najmanje jednog registriranog motornog vozila ili dokaz da ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi zaključenog ugovora o zakupu ili leasingu sa registarskim oznakama (prometna dozvola, ugovor i sl.),

- potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 3 dana od dana podnesenog zahtjeva, iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja,

- dokaz o uplaćenoj naknadi iz članka 5. ove Odluke,

- cjenik usluge autotaksi prijevoza,

- izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

Članak 7.

Dozvola obvezno sadrži podatke o autotaksi prijevozniku (ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište, odnosno sjedište, matični broj obrta, odnosno matični broj tvrtke, OIB), registarsku oznaku, te broj šasije vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, datum izdavanja te razdoblje važenja.

Članak 8.

Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 5. i 6. ove Odluke.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 9.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 6. ove Odluke.

Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 5. i 6. ove Odluke.

Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

- autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

- je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovi evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih presuda sudbenih tijela.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 10.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza prestaje vrijediti:

- istekom vremena na koje je dodijeljena,

- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe kojoj je dodijeljena.

Članak 11.

Općina Lopar može rješenjem ukinuti dozvolu:

- na zahtjev autotaksi prijevoznika,

- ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana,

- ako autotaksi prijevoznik u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

- ako autotaksi prijevoznik ne plati naknadu za izdavanje dozvole u roku određenom člankom 5. ove Odluke,

- ako se autotaksi prijevoznik ne pridržava odredaba Zakona i ove Odluke,

- ako autotaksi vozilo za koje je dana dozvola, upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

- ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlasitite potrebe i ovom Odlukom,

- ako se autotaksi prijevoz obavlja vozilom za koje nije izdana dozvola,

- ako autotaksi prijevoznik prestane obavljati djelatnost,

- ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovi kojih je dobio dozvolu.

U slučaju iz stavka 1. autotaksi prijevoznik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 12.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području otoka.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja povjerava se Pučkom otvorenom učilištu Rab.

O položenom ispitu povjerenstvo izdaje uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima Pučko otvoreno učilište Rab dužno je voditi evidenciju.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 13.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete:

- mora imati telekomunikacijsku vezu,

- mora imati ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,

- da ima protupožarni aparat,

- ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

- na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski broj autotaksi prijevoznika.

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 14.

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Općina ima 3 (tri) autotaksi stajališta u Općini Lopar, obilježena sukladno zakonskim propisima (Rtić, kod Turističke zajednice Općine Lopar, Melak - Profil)

U slučaju potrebe načelnik Općine Lopar na prijedlog Odjela može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 15.

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom, te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Lopar.

V. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 16.

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu.

Članak 17.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač autotaksi vozila dužan je na istaknutom mjestu u vozilu imati:

- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na putniku vidljivom mjestu u vozilu na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom,

- dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza,

- plan otoka,

- iskaznicu koja sadrži fotografiju vozača, ime i prezime, oznaku »TAXI LOPAR«

- knjigu žalbe,

- oznaku zabrane pušenja.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 18.

Autotaksi prijevoznik prima putnike na autotaksi stajalištu odnosno na zahtjev putnika na mjestu koje odredi isti i u skladu s prometnim propisima.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.

Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost, te se u tom slučaju usluga autotaksi prijevoza naplaćuje kao jedna vožnja.

Članak 19.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji način je prijevoz naručen.

Članak 20.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće prije dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 21.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik.

Maksimalnu cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje načelnik Općine Lopar prema sljedećim parametrima:

- cijena za relacije do 5 km uključujući i startninu,

- cijena po kilometru (za relacije duže od 5 km),

- čekanje,

- vožnja noću.

- popusti

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu cjenikom iz stavka 1. ovog članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za prijevoz kućnih ljubimaca utvrđuje se neposrednom pogodbom prije početka prijevoza.

VII. NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, Inspekcija cestovnog prometa, Državni inspektorat i komunalno redarstvo Općine Lopar.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Pravne i fizičke osobe koje već obavljaju djelatnost na temelju ugovora za obavljanje autotaksi prijevoza s Općinom Lopar, dužni su uskladiti se s odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Pravne i fizičke osobe koje ne postupe sukladno stavku 1. ovog članka nemaju pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Lopar.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-08

Lopar, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr