SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA LOPAR

8.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 13/ 13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog
obavljanja na području Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Lopar, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lopar.

Članak 2.

Na području Općine Lopar obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. održavanje čistoće i odvoz otpada,

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje zelenih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta

8. održavanje groblja, prijevoz pokojnika i ukop pokojnika,

9. održavanje obale i plaža,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova

11. održavanje javne rasvjete

12. prijevoz cestovnim vlakom,

13. obavljanje dezinsekcije i deratizacije,

14. obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova,

15. organizacija i naplata parkiranja na parkiralištima te uređenja i održavanja parkirališta

16. održavanje prometne signalizacije

Što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnoosti iz prethodnog stavka, određeno je člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ili ovom Odlukom.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Općine Lopar obavljaju:

1. Komunalno poduzeće Lopar Vrutak d.o.o.,

2. Komunalno poduzeće Vrelo d.o.o.,

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 4.

Komunalno društvo Vrelo d.o.o. obavlja komunalnu djelatnost:

- opskrbu pitkom vodom.

Komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće i odvoz otpada,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje obale i plaža

Djelatnost održavanje plaža obavlja Lopar Vrutak d.o.o. sukladno godišnjem planu i programu održavanja. Pod ovom djelatnošću podrazumijeva se uređenje pristupnih putova i platoa, obilježavanje, ograđivanje i čišćenje morskih plaža na području Općine, osim plaža koje su dane na korištenje pravnim i fizičkim osobama putem koncesija. Čišćenje morskih plaža obuhvaća sakupljanje i uklanjanje komunalnog otpada sa morskih plaža.

Komunalno društvo Lopar Vrutak d.o.o. obavlja i slijedeće komunalne djelatnosti:

- organizacija i naplata parkiranja na parkiralištima te uređenje i održavanje parkirališta,

- održavanje prometne signalizacije,

- uređenje obale - jedan dio,

- održavanje javnih površina - jedan dio.

Pod održavanjem prometne signalizacije podrazumijeva se održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije.

Djelatnost uređenja javnih površina podrazumijeva uređenje, održavanje, popravke i rekonstrukcije na javnim površinama i to za dio poslova povjerenih društvu Lopar Vrutak d.o.o. temeljem godišnjeg plana i programa održavanja.

Članak 5.

Komunalno poduzeće Lopar Vrutak d.o.o. i Vrelo d.o.o. obavljaju komunalne djelatnosti iz prethodnog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Općinski načelnik.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Lopar.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 6.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Lopar slijedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova

- prijevoz pokojnika i ukop pokojnika

- prijevoz cestovnim vlakom

Članak 7.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju izradu studije opravdanosti za dodjelu koncesije, imenovanje povjerenstva te pripremu natječajne dokumentacije.

Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi Općinski načelnik.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 4 članova, a imenuje ga načelnik.

Članak 8.

Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi načelnik.

Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme za koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,

- najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom ili tjednom tisku te web stranicama Općine.

Članak 9.

Povjerenstvo iz članka 7. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga povjerenstva načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o dodjeli koncesije ili poništenju javnog natječaja.

Članak 10.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

- sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriteriji za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 8. Stavka 1. i sastavni su dio natječajne dokumentacije.

Članak 11.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. obveze koncesionara,

6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 12.

Na temelju Odluke o davanju koncesije načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 7. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost načelnika.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

- dan primjene nove cijene.

Članak 14.

Načelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane načelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 15.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Lopar, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 16.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Lopar sljedeće komunalne djelatnosti - poslove:

- održavanje javnih površina, obala i plaža - u dijelu koji nije povjeren komunalnom poduzeću Lopar Vrutak d.o.o.

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javne rasvjete,

- obavljanje dezinsekcije i deratizacije,

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

Pod obavljanjem poslova veterinarsko-higijeničarske podrazumijeva podrazumijevaju se poslovi uklanjanja lešina životinja sa ulica te neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka.

Obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije odnosi se na obavljanje navedenih djelatnosti na površinama u vlasništvu Općine Lopar.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Članak 17.

Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora provodi se javnim natječajem ili prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar i ovom Odlukom.

Članak 18.

Povjerenstvo iz prethodnog članka, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga povjerenstva načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Članak 19.

Na temelju odluke iz članka 18., načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika izrađenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne poslove.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostimaod lokalnog značaja(Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 09/02, 07/04) koja se do sada primjenjivala temeljem Odluke o utvrđivanju općih akata koji su preuzeti od Grada Raba i koji se privremeno primjenjuju na području Općine Lopar kao opći akti Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/07).

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-07

Lopar, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr