SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
47. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2013. godinu
46. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
45. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
44. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
43. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
42. Plan razvojnih programa za 2013. godinu s Projekcijom za 2014. i 2015. godinu
41. Odluka o Proračunu Grada Delnica za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
40. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
39. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
38. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Delnicama
37. Odluka o načinu financiranja predstavnika srpske nacionalne manjine
36. Odluka o darovima
35. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
34. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
33. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
32. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
189. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu
188. Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke
187. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine
186. Druge Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
185. Druge Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
184. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Vežica«
183. Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Zamet
182. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
181. Odluka o izmjenama Odluke o najmu stana
180. Odluka o izmjenama Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke
179. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora7894
178. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
177. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke
176. Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke
175. Odluka o osnivanju javne ustanove Art-kino
174. Plan davanja koncesije na području grada Rijeke za 2013. godinu
173. Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine
172. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
171. Odluka o visini spomeničke rente
170. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2013. godini
169. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2013. godinu
168. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
167. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
166. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
165. Program raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini
164. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
163. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu
162. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu
161. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu
160. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu
159. Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
57. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2013. godinu
56. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2013. godini
55. Analiza Stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2012. godini
54. Odluka Urbroj: 2142-03-01/1-12-17
53. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška
52. Odluka o uključivanju Općine Baška u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
51. Plan davanja koncesije za 2013. godinu
50. Odluka o nerazvrstanim cestama
49. Godišnji Program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2013. godini
48. Godišnji Program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2013. godini
47. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
46. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
45. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2013. godini
52. Izvedbeni Plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Lovran za 2013. godinu
51. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Lovran
50. Statutarna Odluka o dopuni Statuta Općine Lovran
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
48. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
47. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran
46. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu
45. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
44. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2015. godine
43. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2013. godini
42. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
41. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2013. godini
40. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2013. godinu
39. Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2013. godini
38. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2013. godinu
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2013. godinu
36. Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
35. Proračun Općine Lovran za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
34. Prve Izmjene godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2012. godini
33. II. Izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
32. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
31. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. godinu
30. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu
29. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu
28. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
27. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2012. i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr