SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
85. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
84. Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Primorsko-goranske županije
33. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU - 26 dijela naselja Plase - NA 91
32. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3
26. Pravilnik o kriterijima dodjele športskih stipendija i jedonkratnih naknada za darovite športaše Grada Crikvenice
25. Pravilnik o kriterijima dodjele stipendija za školovanje športskih trenera Grada Crikvenice
19. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
18. 1. izmjena Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar
17. 1. izmjena Odluke o priznanjima Grada Čabra
16. 2. izmjena Statuta Grada Čabra
15. Prva izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra u 2012. godini
14. Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području grada Čabra
13. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
19. Ispravak III. izmjena i dopuna Odluke o socijalnim stipendijama
30. Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
39. Ponovljena javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja naselja Mali Lošinj i Urbanističkog plana uređenja naselja Veli Lošinj
48. Izmjene i dopune plana prijma u službu za 2012. godinu
44. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (NA 41, NA 42, NA 43)
90. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke
89. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD KOZALA
88. Odluka o imenovanju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke
87. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
86. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
85. Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
84. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
83. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini
82. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
81. Odluka o odbijanju ponude Rijekakina d.o.o. za korištenje prava prvokupa nekretnine
80. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
79. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
78. Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke
77. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
24. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih
23. Odlulka o plaćanju naknade za razvoj
22. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
21. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
20. Odluka o komunalnom redu
19. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja DPU 2 - za zonu proizvodne namjene (17) - Gomirje
21. Zaključak o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
20. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine
19. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana
18. Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana
17. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
16. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Klana za razdoblje od 2011. do 2018. godine
15. Godišnji obračun proračuna Općine Klana za 2011. godinu
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
7. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja turističkog naselja T21 u Sungeru - DPU 5
20. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
25. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za 2012. godinu
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja
26. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo
25. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr