SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine
12. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
11. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkog plana UPU - 1 dio Praputnjaka
10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkog plana UPU - 1 Bakar
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2011. godinu
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu
9. Prethodna rasprava Nacrta prjedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec
7. Izmjena OPĆIH UVJETA o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
8. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovnljivih izvora energije na području Grada Delnica
18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva
16. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
15. Odluka o Izmjeni Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
14. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu
11. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka
10. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
9. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012.-2014. godine
8. Odluka o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2012.-2014.
7. Odluka o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
33. Odluka o rarzješenju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke
32. Odluka o razrješenju i imenovanju dijela članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
31. Izmjena Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
30. Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke
29. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
28. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
27. Odluka o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Brajda«
26. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke
8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Vrbovskog
11. Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle
10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle za 2012. godinu
9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2012. godinu
8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Čavle za 2012. godinu
7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2012. godinu
6. Izmjene i dopune Programa gradnje održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini u Općini Čavle
5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
4. Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2011. godinu
3. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu
2. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godinu
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
10. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
9. Odluka o prihvaćanju sanacijskog programa za smanjenje emisija/imisija sumpornog dioksida iz INA - Rafinerija nafte Rijeka, Pogon Urinj
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2012. godinu
1. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr