SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
141. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
140. Odluka o produženju mandata ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
139. Odluka o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk
138. Odluka o davanju prijedloga za imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu u Tehničkoj školi za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
137. Odluka o imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
136. Odluka o razrješenju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
135. Odluka o izboru članova Županijskog savjeta mladih
134. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela Luka«, Općina Baška
133. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Bristol, Općina Lovran
132. II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko- goranske županije za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
51. Odluka o prihvaćanju investicije - Kupnja i ulaganje u »Staru školu«
50. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana/ice nadzornog odbora Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski
49. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana/ice nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. Rijeka
48. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova/ica nadzornog odbora KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski
47. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova/ica nadzornog odbora GKTD »Murvica« d.o.o. Ctikvenica
46. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
45. Odluka o zaduživanju Grada Crikvenice
44. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
104. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2011. godinu
43. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblje Cernik (G1)
42. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
41. Odluka o izmjeni granica naselja na području Općine Čavle
40. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika albanske nacionalne manjine u Općini Čavle
39. Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čavle
35. Odluka o prihvaćanju »Sporazuma za sufinanciranje projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme« za potrebe Thalassotherapie Opatija
48. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
47. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
46. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
45. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
44. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.
43. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana u 2010. godini
42. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2011.
41. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 7 - Škalnica
40. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Pod klanac
32. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima dionice ili udjele u vlasništvu
31. Odluka o Izmjeni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
46. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade nekretnina na području Općine Punat
45. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010.-2013. godine
44. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2011.-2013. godine
43. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
42. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
41. I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2011. godinu i Projekcije za 2012.- 2013. godinu
27. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
44. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
43. III. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2011. godinu
42. III. Izmjena i dopuna Plana javne nabave Vinodolske općine za 2011. godinu
41. Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Vinodolske općine
2. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr