SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
8. Ispravak Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Bakra
7. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2010. godinu
10. Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
9. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
8. Odluka o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
9. Izvršenje Programa socijalnih prava građana Grada Čabra za 2009. godinu
8. Izvršenje Programa socijalnih prava građana Grada Čabra za 2009. godinu
7. Izvršenje Programa socijalnih prava građana Grada Čabra za 2009. godinu
6. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
5. Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2009. godinu
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
9. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
8. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
11. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
10. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
8. Odluka o pristupanju Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
21. Odluka o imenovanju Komisije za poslovne prostore
20. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za kulturu, prosvjetu i šport
19. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
24. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Raba
23. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
22. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
21. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
20. Odluka o porezima Grada Raba
19. Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje
18. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
17. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole »Turnić«
49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Gradskog kazališta lutaka Rijeka
48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
46. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida
45. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini
44. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini
43. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke
41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke
40. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
39. Program kreditiranja gospodarskih subjekata s područja Grada Rijeke u funkciji razvoja gradskog turizma i proizvodnje u 2010. godini
38. Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke
37. Statutarna odluka o izdvajanju dijela područja Mjesnog odbora Zamet i osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zamet
36. Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike
35. Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja
34. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
33. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
32. Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti
31. Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti
30. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti
9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Baška
7. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Općine Baška
6. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2009. godine
5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2009. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2009. godinu
5. Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
4. Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
3. Odluka o raspodjeli rezultata
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna od 01.01. do 31.12.2009. godine
7. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
17. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena
16. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih hortikulturno uređenih površina na području Općine Kostrena
15. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja-korisnika usluga
14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kostrena
13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-9 i građevinskog područja R-3
12. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4
11. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo
10. Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica
9. Odluka o načinu ustrojavanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Zlatna ribica
8. Odluka Ur.broj: 021-07-01-10-16
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu
6. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini
5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2010. godinu
2. Projekcija za razdoblje od 2010. do 2012. godine
1. Proračun za 2010. godina
13. Odluka o preuzimanju poslovnih udjela
12. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
11. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
10. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2009. godini
9. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran u 2009. godini
19. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
18. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visinama naknade
16. Plan razvojnih programa Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2010. - 2012. godine
15. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine
14. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu
16. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
15. Odluka o osnivanju poduzetničke zone Dokolovo
14. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica«
13. Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
12. Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
11. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2009. godine
10. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2009. godine
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2009. godine
5. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Ravna Gora
4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja
3. Odluka o komunalnom redu
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora (N11)
19. Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama
1. Statut Turističke zajednice Općine Viškovo
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
2. Cjenik komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr