SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
78. Ispravak II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2003. godinu
77. Odluka o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
76. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Malom Lošinju
75. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
74. Odluka o osnivanju Proračunskog fonda za lovozakupnine
73. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu
72. Proračun Primorsko-goranske županije za 2004. godinu
46. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Cresa u turističkoj sezoni 2004. godine
45. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica trgovine na malo
44. Rješenje o razrješenju dužnosti člana po položaju i imenovanju po položaju člana Odbora za suradnju jedinica lokalne samouprave
43. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
42. Program javnih potreba u sportu za 2004. godinu
41. Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu
40. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2004. godinu
39. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
38. Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2004. do 2006. godine
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu
36. Proračun Grada Cresa za 2004. godinu
59. Odluka o rasporedu dežurstava prodavaonica prehrambenih proizvoda na području Grada Crikvenice za 2004. godinu
58. Odluka o Detaljnom planu uređenja Poliklinika Terme Selce
57. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
56. Odluka o prijenosu poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice na mjesne odbore i načinu obavljanja poslova
55. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2004. godinu
54. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
53. Odluka o projekciji Proračuna za 2005. i 2006. godinu
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2004. godinu
51. Plan razvojnih programa za 2004. godinu
50. Proračun Grada Crikvenice za 2004. godinu
49. II. izmjena i dopuna Plana kapitalnih ulaganja za 2003. godinu i Plana kapitalnih projekata za razdoblje 2003. do 2005. godine
48. II. izmjena i dopuna Plana proračunske potrošnje za razdoblje 2003. do 2005. godine
47. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2003. godinu
59. Odluka o radnom vremenu prodavaonica na području Grada Delnica za vrijeme turističke sezone
58. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Grada Delnica
39. Plan razvojnih programa - 2004. godina
38. Projekcija proračunske potrošnje Grada Kastva za razdoblje 2004. - 2006. godine
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
36. Prikaz tijela i organizacijske strukture Grada Kastva
35. Proračun Grada Kastva za 2004. godinu
34. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2003. godinu
33. IV. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine
58. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
57. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Opatije
56. Odluka o osnivanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga
55. Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije
54. Izvješće o stanju u prostoru na području Grada Opatije za razdoblje 2001.-2003. godine
53. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije za razdoblje 2004. - 2005. godine
31. Odluka o komunalnom redu
30. Plan kapitalnih projekata za 2004. i projekcija za 2005. i 2006. godinu
29. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Raba za 2004., 2005. i 2006. godinu
28. Proračun Grada Raba za 2004., 2005. i 2006. godinu
91. Odluka o radnom vremenu prodavaonica na području Grada Rijeke za vrijeme turističke sezone
90. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Grada Rijeke u 2004. godini
89. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2004. godini
88. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2004. godinu
87. Odluka o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata
86. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu
85. Projekciju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2005. - 2006. godine
84. Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu
83. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
82. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2004. godini
81. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu
80. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2004. godinu
79. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu
78. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
77. Odluka o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke
52. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima davanja dokaza gospodarskim subjektima o osiguranom sakupljanju
51. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo za vrijeme turističke sezone
50. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Baška u 2004. godini, u razdoblju izvan turističke sezone
49. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2003. godinu
48. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2003. godinu
22. Odluka o Detaljnom planu uređenja zone poslovne namjene »DPU1-TC«
21. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle
20. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Čavle
19. Odluka o dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003.-2005. godine
18. Odluka o II. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2003. godinu
27. Plan nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2004. godinu
26. Godišnji program javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2004. godini
25. Godišnji program prostornog uređenja na području Općine Dobrinj u 2004. godini
24. Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2004. godini
23. Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2004. godinu
22. Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2004. godini
21. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2004. godini
20. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
19. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2004. godini
18. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2004.
17. Proračun Općine Dobrinj za 2004. godinu
39. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica na području Općine Klana
38. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova »zimska služba na nerazvrstanim cestama
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2004. godinu
36. Odluka o Proračunu Općine Klana za 2004. godinu
13. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Mrkopalj
12. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
32. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2004. godinu
31. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za četvorogodišnje razdoblje od 2004. do 2007. godine
30. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
29. Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima
27. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
26. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
25. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003. - 2005.
24. Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine
23. Projekcija Proračuna Općine Omišalj za razdoblje 2005. - 2006. godine
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2004. godinu
21. Proračun Općine Omišalj za 2004. godinu
23. Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2004. godinu
21. Plan Proračuna Općine Punat za 2004. godinu
20. . izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Punat za 2003. godinu
42. Program javnih potreba u kulturi za 2004. godinu
41. Program javnih potreba u športu za 2004. godinu
40. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu
39. Program javnih potreba u školstvu za 2004. godinu
38. Program javnih potreba u vatrozaštiti za 2004. godinu
37. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2004. godinu
36. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2004. do 2007. godine
34. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2003. godinu
33. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2003. godinu
32. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2003. godinu
31. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2003. godinu
30. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
29. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine
28. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu
45. Izmjena i dopuna Zaključka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih prometnica i izgradnje ogranka vodovoda
44. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr