SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
64. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
63. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište »Stanislav Matić«, Grad Rab
62. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište »Petar Španjol«, Grad Rab
61. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište »Zdravko Pičuljan«, Grad Rab
60. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
59. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk20
58. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
57. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru na dijelu plaže ispred ugostiteljskog objekta Plava terasa u Njivicama, Općina Omišalj
56. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
55. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali Bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres
54. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za rekonstrukciju dijela naselja Palit sa crpnom stanicom (CS Škver) i tlačnim cjevovodom za CS-21 Škver, Grad Rab
53. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
52. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
51. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2020. godini
50. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Primorsko-goranske županije
49. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
47. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
46. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
45. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
27. Odluka o prijedlogu članice Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
16. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2020. godinu, na području Grada Mali Lošinj
54. Odluka o dopuni odluke o davanju stanova u najam
53. Odluka o preimenovanju dijela ulice Viktora Cara Emina u Iki u ulicu Svete Nikole
52. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja omunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
51. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
50. Ispravak Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
49. Odluka o rasporedu radnog vremena i terminu rada sa strankama
46. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak
45. Odluka o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje Komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o. Rab
35. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2020. godini
34. I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2020. godini
33. I. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
32. I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. godinu
31. I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2020. godini
30. I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2020. godini
29. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2020. godini
28. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
27. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2020. godini
26. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
25. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
24. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2020. godini
23. I. Izmjene Proračuna za 2020. godinu
8. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
19. Izmjene i dopune Statuta Općine Mrkopalj
18. Odluka o Izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj
17. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2019. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
12. Odluka Urbroj: 2112-05-01-19-4
11. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mrkopalj
10. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj
9. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
8. Odluka o Izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti
7. Odluka o Izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj
1. Statut Turističke zajednice Općine Dobrinj
1. Statut Turističke zajednice Općine Malinska- Dubašnica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr