SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
82. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Dobrinj
81. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dobrinj
80. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2020. godini
79. Zaključak o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dobrinj za 2020. godinu
78. Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
77. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2020. godini
76. Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezaokinot izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2020. godini
75. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2020. godini
74. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
73. Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. godinu
72. Godišnji Program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2020. godini
71. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2020. godini
70. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2020. godini
69. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
68. Godišnji Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2020. godini
67. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
66. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2020. godini
65. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
64. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
63. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2020. godini
62. Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2020. godini
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu
60. Proračun za 2020. i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
59. III. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2019. godini
58. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezaokinot izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2019. godini
57. I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2019. godini
56. III. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2019. godinu
55. III. Izmjene Godišnjeg Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2019. godini
54. I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2019. godinu
53. III. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2019. godini
52. II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2019. godinu
51. II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2019. godini
50. III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
49. III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
48. II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2019. godini
47. III. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2019. godini
46. III. Izmjene Proračuna za 2019. godinu
70. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Malinska-Dubašnica
69. Odluka o ukidanju statusa »javnog dobra-putevi« u k.o. Bogović
68. Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Otok Krk Energija d.o.o.
67. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2020. godinu
66. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
65. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
62. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
79. Odluka o drugoj raspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2019. godinu i Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu
78. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2020. godini
82. I. Izmjena Godišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine Punat za 2019. godinu
81. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2020. do 2022. godine
80. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2020. godinu
79. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja I davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2020. godini
78. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
77. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2020. godini
76. Program o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu
75. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
74. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
73. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2020. godinu
72. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini
71. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu
69. Proračun Općine Punat za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu
68. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Punat
67. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
66. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat
65. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o postavi urbane opreme na području Općine Punat
64. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2019. godinu
63. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
62. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastructure na području Općine Punat u 2019. godini
61. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastructure na području Općine Punat u 2019. godini
60. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu
59. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
60. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2020. godinu
59. Program javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2020. godinu
58. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2020. godinu
57. Program javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2020. godinu
56. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Vinodolske općine
55. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Vinodolske općine
54. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo - predškolski odgoj u 2020. godini
53. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Vinodolsku općinu i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Vinodolsku općinu
52. Odluka o ispravku III. Izmjena i dopuna Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske Općine za 2020. godinu
50. Plan razvojnih programa za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
49. Proračun Vinodolske općine za 2020. godinu s Projekcijama za 2021.-2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr