SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst, 7/18 i 2/19) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

SPORT 420.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020. GODINU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih sportskih udruga i klubova s područja Vinodolske općine, te osigurati djeci i mladima s područja Vinodolske općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje sporta kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju djece i odraslih osoba bavljenje sportskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u sportu provodi se kroz aktivnosti u sportskim klubovima i udrugama.

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u sportu uključuje i održavanje i drugih sportskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje Općinsko vijeće Vinodolske općine. Sportske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi sportskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2020. GODINU

Zadržati postojeću razinu sportske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2020. godinu, osigurava se 420.000,00 kn i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja te rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju načelniku Općine Vinodolska općina.

Članak 12.

Korisnici sredstava za sport obvezni su do 1.ožujka 2020. godine načelniku Općine Vinodolska općina preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/12

Ur. broj: 2107-03/19-01-12-231

Bribir, 17. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Vinodolske općine:

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing. v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr