SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13, 30/13- pročišćeni tekst, 7/18 i 2/19), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

KULTURA

Programska djelatnost kulture 244.000,00 kn

JU Knjižnica i čitaonica Bribir 332.364,12 kn

Ukupno 576.364,12 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture

- Kapitalno ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u području kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnosti drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 576.364,12 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske općine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi općine Vinodolska općina, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Klasa: 021-05/19-01/12

Ur. broj: 2107-03/19-01-12-229

Bribir, 17. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Vinodolske općine

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr