SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za plažu »Omorika« u Dramlju
29. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
28. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
27. Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »Fish.log« za 2004. godinu
26. Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »Connect« za 2004. godinu
25. Godišnji obračun Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2004. godinu
24. Godišnji obračun Fonda za lovozakupnine za 2004. godinu
23. Godišnji obračun Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2004. godinu
22. Godišnji obračun Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2004. godinu
21. Odluka o određivanju vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa uz rijeku Lokvarku
20. Odluka o promjeni naziva Graditeljske i poljoprivredne tehničke škole Rijeka
19. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci
18. Odluka o dopunama Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće
17. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
16. Odluka o pristupanju projektu »Jadranski plavi stol o održivom upravljanju ribarstvom i ribljim fondom Jadrana
15. Odluka o potvrđivanju Odluke o pripajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Vrbovsko ljekarničkoj ustanovi »Ljekarna Jadran«
14. Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz Proračuna
7. Mjerila za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Crikvenice za 2005. godinu
6. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenic
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2005. godinu
4. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu
3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Crikvenice
2. Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Crikvenicu
1. Odluka o dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba
9. Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana dijela stambenog naselja Rubeši
8. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva
7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
10. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata (investicija)
9. Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d.
8. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
7. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
5. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2004. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2004. godinu
7. Odluka o imenovanju članova Eko-stožera Grada Raba
2. Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Fužine
1. Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove na području Općine Fužine
10. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini
9. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu
7. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2005. godini
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Lovran u 2005. godini
5. Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2005. godini
4. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2005. godinu
3. Projekcija Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2006. - 2007. godine
2. Proračun Općine Lovran za 2005. godinu
5. Izvješće o stanju u prostoru Općine Matulji za razdoblje 2003. i 2004. godine
4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
15. Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora
14. Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora
13. Odluka o izuzimanju od obveze sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja te primjenjivanja propisanog računskog plana
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela
11. Odluka o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2005. godinu
8. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2005. godinu
7. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2005. godinu
6. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
5. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
4. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu
14. Odluka o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
13. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske rezerve od 1. 1. do 31. 12. 2004. godine
12. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu
6. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo
5. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Poslovni kompleks Ark - Mihelić«
4. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu
3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr