SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
180. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk
179. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
178. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
177. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
176. Odluka o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&more«, Grad Rab
175. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis u Selcu, Grad Crikvenica
174. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
173. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
172. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
171. Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja
23. Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji
69. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Crikvenica
64. Odluka o raspodjeli rezultata
63. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
62. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
61. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg održavanja opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva u perioadu od dvije (2) godine 2014. - 2016. godine na temlju ugovora
60. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine
59. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu
69. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
68. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
67. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
66. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
65. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
64. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja
63. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja
62. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
61. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
60. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
59. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Nerezine (UPU15) - smanjeni obuhvat - marina Nerezine
53. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novi Vinodolski
52. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
51. Odluka o izmjeni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
50. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu
49. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014.
48. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog
48. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
47. II. Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
46. II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
45. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2014.-2016. godine
44. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu
53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2014. godinu
52. Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška
51. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
65. Odluka o imenovanju ulica i trgova na području Općine Čavle
64. Odluka o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa
63. Odluka o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle
62. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
61. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini Čavle za 2014. godinu
60. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2014. godinu
59. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2014. godinu
58. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2014. godinu
57. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu u Općini Čavle
56. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
55. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
54. Odluka o izboru Savjeta načelnika
53. Pravilnik o iskaznici i oznakama na odjeći komunalnog redara
43. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani
42. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji
41. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji
56. Odluka o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora
55. Odluka o imenovanju uprave - direktora Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o. Omišalj
54. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o.
53. Odluka o imenovanju člana Skupštine »PESJA - NAUTIKA« društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr