SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
176. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kostrena
175. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
174. Srednjoročni Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2014. do 2016. godine
173. Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije
172. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije
41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
40. Odluka o donošenju UPU - 26 dijela naselja Plase - NA 91
39. Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Sveta Nedelja i Grada Bakra
38. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine
81. Odluka o izmjeni Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge
34. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
63. Odluka o ukidanju javnog dobra na kč.br. 14005/4 K.O. Delnice II
62. Odluka o ukidanju javnog dobra na kč.br. 12786/2 K.O. Delnice II
61. Rješenje o imenovanju članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
60. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
59. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
58. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za poslove određivanja imena ulica i trgova
57. Rješenje o imenovanju članova Komisije za javna priznanja
56. Rješenje o imenovanju članova Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana.
55. Rješenje o imenovanju članova Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
54. Rješenje o imenovanju članova Odbora za mlade, odgoj i obrazovanje
53. Rješenje o imenovanju članova Odbora za suradnju, mjesnu samoupravu i građansku sigurnost
52. Rješenje o imenovanju članova Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja
51. Rješenje o imenovanju članova Odbora za proračun i financije
50. Rješenje o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu, stočarstvo, ruralni razvoj i turizam
49. Rješenje o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, obrtništvo i poduzetništvo
48. Odluka o izmjeni i dopuni UPU-a građevinskog područja proizvodne namjene II-3 Lučice
47. Odluka o izmjeni i dopuni UPU-a građevinskog područja TUO T2-3 Velike Polane
46. Odluka o izmjeni i dopuni UPU-a građevinskog područja TUO T2-3 Male Polane
45. Odluka o oslikavanju grafitima
44. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Delnica
43. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Delnica
42. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
41. Odluka o lokalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Delnica
40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Delnica za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2013. godine
53. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva
52. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
51. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
50. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambeno poslovnog kompleksa »Brestovice« na području Brestovice DPU7 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/06)
49. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa »Domeni« DPU 6 (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/04)
48. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Ćikovići DPU 4 (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/00 i 16/01)
47. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja građevinskog područja dijela stambenog naselja Rešetari DPU3 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/02)
46. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni DPU1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01)
45. Zaključak o ispravku tehničke greške prikaza obuhvata Detaljnog plana uređenja DPU 2 naselja Rubeši
58. Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle
57. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2 - Soboli (UPU 3)
56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle
55. Odluka o izboru Odbora za proračun, financije, kapitalne projekte i strateški razvoj
54. Odluka o izboru Odbora za kulturu i tehničku kulturu
53. Odluka o izboru Odbora za turizam
52. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje
51. Odluka o izboru Odbora za informiranje, međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju
50. Odluka o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
49. Odluka o izboru Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade
48. Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
47. Odluka o izboru Odbora za urbanizam i prostorno uređenje
46. Odluka o izboru Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo
45. Odluka o izboru Odbora za sport
44. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čavle
43. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrsatnih cesta na području Općine Čavle
42. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle
45. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj
44. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Dobrinj
43. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama
42. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine
41. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno- pravna pitanja
40. Odluka o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
39. Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Dobrinj
38. Odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Dobrinj
23. Ispravak Statuta Općine Lopar
19. Odluka o ovlaštenju načelnika
52. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
51. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
50. Odluka o imenovanju člana Skupštine LAG »BJELOGLAVI SUP«
49. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Punat
48. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat
47. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
46. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
45. Odluka o imenovanju Povjerenstva za obilježavanje »Andrinje«
44. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
43. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine
31. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko- goranske županije
30. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
29. Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Ravna Gora za 2013. godinu
28. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
27. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
26. Prva izmjena Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu
25. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu
24. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr