SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
110. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci
109. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća u Javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
108. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća u Lučkoj upravi Rijeka
107. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
106. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica
105. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna razvoja agencija Porin d.o.o.
104. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Novi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži turističkog naselja Zagori, Grad Novi Vinodolski
103. Odluka o davanju suglasnosti Dragutinu Šnajdaru vlasniku obrta za ugostiteljstvo i trgovinu Mareta na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Rokan, Grad Crikvenica
102. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kaštel, Grad Crikvenica
101. Odluka o davanju suglasnosti Dubravku Caru vlasniku obrta za ugostiteljstvo i trgovinu BOX na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica
100. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica
99. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju ugostiteljskog objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica
98. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab
97. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija
96. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje privezišta u Gonaru ispred restorana More, Grad Rab
95. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj
94. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred hotela Barbat, Grad Rab
93. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab
92. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
91. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
90. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
89. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
88. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Čikat, Grad Mali Lošinj
87. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni (usklađivanju) djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
86. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije, te načinu i rokovima izvještavanja o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi
85. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
84. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
83. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
82. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
81. Statut Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
23. Odluka o određivanju organa za obavljanje poslova iz socijalne skrbi
36. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
35. Prethodna suglasnost na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
34. Odluka o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada Kastva
33. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi detaljnog plana uređenja groblja
30. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
23. Izmjene Plana prijma u službu za 2013. godinu
22. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice za 2013. godinu i projekciji Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine
21. Odluka o izboru predsjednice, podpredsjednika i članova Odbora za normativnu djelatnost
20. Odluka o izboru predsjednika, podpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja
19. Odluka o izboru predsjednika, podpredsjednika i člana Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Kraljevice
18. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
17. Odluka o izboru prvog potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
16. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
46. Izmjena i dopuna plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
46. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
45. II. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu
52. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
51. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
50. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
49. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
48. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu
47. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge
46. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju
45. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja
44. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata
43. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanja i preimenovanja ulica
42. Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
41. Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije
40. I. izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
39. I. izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastructure za 2013. godine
38. Odluku o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu
36. I. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu
122. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD KOZALA d.o.o. Rijeka
121. Odluka o razrješenju predsjednika i imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
120. Odluka o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
119. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke (pročišćeni tekst)
35. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u 2013. godini
34. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Baška u Skupštini Ponikve d.o.o.
11. Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brod Moravice
31. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
30. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
29. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
28. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
27. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
12. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Jelenje
29. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
28. Plan Motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
27. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
27. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općine Lokve
26. Odluka o izboru Mandatnog odbora Općine Lokve
25. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
24. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
31. Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska - Dubašnica koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
27. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
28. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općine Matulji
27. Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Matulji
26. Rješenje o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
25. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji
16. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnim tijelima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Mrkopalj
15. Odluka o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Mrkopalj koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
31. Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje 2013.-2021. godine
42. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za 2013. godinu
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2013. godini
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
38. Odluka o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška
37. Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti
36. Odluka o izboru članova Odbora za proračun, financije i imovinu
35. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša
34. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
33. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno- pravna pitanja
32. Odluka o imenovanju člana Skupštine »Ponikve« d.o.o.
31. Odluka o imenovanju člana Skupštine »Radija O.K.« d.o.o.
30. Odluka o imenovanju člana Skupštine KD »Črnika« d.o.o.
20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora
18. Odluka o imenovanju Odbora za statutarno- pravna pitanja
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja
16. Druge izmjenu i dopunu Statuta Općine Ravna Gora
25. Zaključak o ograničenju prometa na pješačkim zonama općine Vrbnik
24. Ugovor o sufinanciranju izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik
23. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu »Ponikve« d.o.o. Krk
22. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
21. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
20. III.izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik
3. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr